Hospodársky rast

(Presmerované z Ekonomický rast)

Hospodársky rast alebo ekonomický rast alebo rast je:

  • a) v užšom zmysle (najmä v teórii ekonomického rastu): dlhodobejšia, trvalejšia zmena (vzostup) životnej úrovne štátu (či vymedzeného územia) v čase
  • b) v širšom zmysle (najmä v praxi, ale aj teórii): akákoľvek zmena (vzostup) životnej úrovne štátu (či vymedzeného územia) v čase
Mapa zobrazujúca hodnoty hospodárskeho rastu (v širšom zmysle) krajín sveta v roku 2007

V obidvoch prípadoch sa rast najčastejšie meria ako zmena hospodárskej výkonnosti, ktorá sa zas najčastejšie meria pomocou ukazovateľov celkovej produkcie štátu ako sú hrubý domáci produkt (HDP) alebo hrubý národný produkt (HNP) alebo národný dôchodok a podobne. Ak životnú úroveň meriame pomocou produkcie štátu, tak v prípade a) je hospodársky rast inými slovami definovaný ako zmena objemu produkčných kapacít, čiže zmena produkčného potenciálu, čiže rast potenciálneho produktu, zatiaľ čo v prípade b) definícia zahŕňa aj rast v dôsledku len zmeny vyťaženosti produkčných kapacít, teda krátkodobé fluktuácie skutočného produktu.

V súčasnosti sa hospodársky rast najčastejšie chápe ako zmena HDP (v prípade a) len zmena potenciálneho HDP) štátu či vymedzeného územia.

Zdroje upraviť

  • http://www.britannica.com/EBchecked/topic/178400/economic-growth
  • Oded Galor: "Economic growth in the very long run" in: The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition, 2008
  • Peter Howitt and David N. Weil: "Economic growth" in: The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition, 2008
  • Wolfgang Cezanne: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 2005
  • SAMUELSON, Paul Anthony; NORDHAUS, William D. Ekonomie: 18. vydání. Překlad Martin Gregor et al. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2007. 775 s. ISBN 978-80-205-0590-3.