Hrubý domáci produkt

celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorená za dané obdobie na určitom území

Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene HDP (angl. gross domestic product (at market prices), skrátene GDP) alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok). Zodpovedá teda tzv. hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

HDP vo svete

Inak povedané (t.j. z hľadiska dôchodkovej stránky) je HDP časť prvotných dôchodkov (získaných rezidentskými jednotkami sledovaného územia aj nerezidentskými jednotkami), ktorá vznikla z výroby pochádzajúcej od rezidentských jednotiek sledovaného územia za sledované obdobie.

Rozdiel medzi hrubým domácim produktom a hrubým národným dôchodkom (hrubým národným produktom)

upraviť

Pozri v článku hrubý národný dôchodok.

Druhy HDP

upraviť

Delenie 1:

Delenie 2:

Delenie 3:

Bez ďalšieho upresnenia sa v praxi (aj v médiách a podobne) výrazom "hrubý domáci produkt" vždy myslí reálny celkový hrubý domáci produkt v národnej menovej jednotke. Napr. na Slovensku výraz " HDP vzrástol o 2 %" teda znamená, že vzrástol reálny celkový HDP v eurách o 2 %.

Okrem hrubého domáceho produktu v trhových cenách (ktorý sa bežne označuje skrátene "hrubý domáci produkt") existuje aj hrubý domáci produkt v nákladoch faktorov (pozri nižšie) a hrubý domáci produkt v základných cenách (pozri nižšie).

Metódy merania hrubého domáceho produktu

upraviť

Existujú tri metódy ako merať HDP. ESNÚ 95 ich charakterizuje nasledovne:
Hrubý domáci produkt v trhových cenách je konečným výsledkom výrobnej činnosti rezidentských výrobných jednotiek. Môže byť definovaný tromi spôsobmi:
a) HDP je súčtom hrubej pridanej hodnoty rôznych inštitucionálnych sektorov alebo rôznych odvetví plus dane a mínus subvencie na produkty (ktoré nie sú alokované na sektory a odvetvia). Je tiež bilancujúcou položkou [t.j. saldom, zostatkom] účtu produkcie za celú ekonomiku.
b) HDP je súčtom konečného domáceho použitia výrobkov a služieb (skutočná konečná spotreba a hrubá tvorba kapitálu [t.j. tvorba hrubého kapitálu]) plus vývoz a mínus dovoz výrobkov a služieb.
c) HDP je súčtom použitia na účte [t.j. súčtom všetkých položiek na ľavej strane účtu] tvorby dôchodkov za celú ekonomiku (odmeny zamestnancov, dane z produkcie a dovozu mínus subvencie, hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky za celú ekonomiku).

Nasleduje podrobnejší rozpis spomínaných troch metód. Počíta sa nominálny celkový hrubý domáci produkt v národnej menovej jednotke. Položky sú v nasledujúcom texte (na prvom mieste) označené terminológiou, ktorú používa ŠÚ SR (a nie napr. slovenský preklad ESNÚ 95 z Úradného vestníka EÚ). Namiesto výrazu "ekonomika SR spolu" je ale použitý výraz "domáca ekonomika".

Výrobná metóda

upraviť

HDP (v trhových cenách) = hrubá pridaná hodnota v základných cenách + dane z produktov - subvencie na produkty

pričom:
hrubá pridaná hodnota v základných cenách = produkcia - medzispotreba, pričom

 • produkcia (= produkcia v základných cenách) = hodnoty všetkých tovarov a služieb vyrobených na sledovanom území, pričom sa hodnota počíta pomocou tzv. základných cien (t.j. bez daní z produktov a vrátane subvencií na produkty)
 • medzispotreba sa skladá z hodnoty výrobkov a služieb spotrebovaných vo výrobnom procese ako vstupy, s vylúčením investičného majetku, ktorého spotreba je zachytená ako spotreba fixného kapitálu. Výrobky a služby môžu byť vo výrobnom procese buď transformované alebo spotrebované.[1]

Výdavková metóda

upraviť

pričom:

 • konečná spotreba = konečná spotreba domácností a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (v literatúre značená C) + konečná spotreba verejnej správy (v literatúre značená G) [podrobnosti pozri v článku spotreba (ekonómia) ]
 • tvorba hrubého kapitálu (=hrubá tvorba kapitálu; v literatúre označovaná aj ako hrubé investície a značená I) = tvorba hrubého fixného kapitálu + zmena stavu zásob + nadobudnutie mínus úbytok cenností, pričom
  • tvorba hrubého fixného kapitálu (=hrubá tvorba fixného kapitálu) zahrnuje nadobudnutie investičného majetku mínus úbytok investičného majetku výrobcami-rezidentmi v priebehu daného obdobia plus určité prírastky hodnoty neprodukovaných aktív realizované pomocou výrobnej činnosti výrobcu alebo inštitucionálnych jednotiek. Investičným majetkom sú hmotné alebo nehmotné aktíva, ktoré boli vyrobené ako produkcia vo výrobnom procese a budú sa v procese výroby používať opakovane alebo trvale po dobu dlhšiu ako jeden rok.[1]
  • zmena stavu zásob sa meria hodnotou vstupov plynúcich do zásob mínus hodnota výberov zo zásob a hodnotou všetkých, opakovane sa vyskytujúcich strát na zásobách.[1]
  • nadobudnutie mínus úbytok cenností je rozdiel medzi nákupmi a predajmi cenností typu vzácne kamene, ušľachtilé kovy a starožitnosti
 • saldo zahraničného obchodu (v literatúre označované ako čistý vývoz a značené napr. NX) = vývoz výrobkov a služieb - dovoz výrobkov a služieb

Položky konečná spotreba a tvorba hrubého kapitálu ŠÚ SR spolu označuje ako domáci dopyt.

Dôchodková metóda

upraviť

pričom:

 • odmeny zamestnancov(=náhrady zamestnancom) = mzdy a platy + sociálne príspevky zamestnávateľov
 • (čistý) prevádzkový prebytok je pre podniky, ktoré sú právnickými osobami prebytok (alebo deficit) výrobných činností pred tým, ako sa na účte zohľadnia úroky, nájomné alebo poplatky, ktoré výrobná jednotka (a) musí zaplatiť z finančných aktív alebo z hmotných neprodukovaných aktív, ktoré si vypožičala alebo prenajala, (b) musí obdržať z finančných aktív alebo hmotných neprodukovaných aktív, ktorých je vlastníkom. Prevádzkový prebytok zodpovedá dôchodku, ktorý jednotky získajú z vlastného využívania svojich výrobných kapacít. [1].
 • (čisté) zmiešané dôchodky sú obdoba prevádzkového prebytku pre podniky, ktoré nie sú právnickými osobami (t.j. pre živnosti a podobne), a teda štatisticky patria medzi (súkromné) domácnosti. Ide teda implicitne o odmenu za prácu vykonanú vlastníkom alebo členmi jeho rodiny, ktorá sa nedá oddeliť od jeho ziskov ako podnikateľa.[1]
 • spotreba fixného kapitáluodpisy (amortizácia)
 • dane z produkcie a dovozu = dane z produktov + ostatné dane z produkcie (sú to v podstate nepriame dane)
 • subvencie = subvencie na produkty + ostatné subvencie na produkciu

Položky (hrubý) prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky štatistické úrady nepočítajú priamo (lebo to technicky nie je možné), ale len ako zostatok (napr. sa od HDP známeho z inej z troch metód odpočítajú ostatné vyššie uvedené položky a to, čo zostane, je hrubý prevádzkový prebytok + zmiešané dôchodky).

Prevod na podobné ukazovatele

upraviť

Ukazovatele so slovom "domáci" v názve:
1) V trhových cenách:

 • hrubý domáci produkt t.c. (=hrubá pridaná hodnota t.c., hrubá pridaná hodnota A) = pozri vzorce hore = čistý domáci produkt t.c. + spotreba fixného kapitálu = hrubý národný dôchodok t.c. - prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia + prvotné dôchodky platené do zahraničia, pričom
  • (čisté) prvotné dôchodky = čistý prevádzkový prebytok a čisté zmiešané dôchodky + prijaté odmeny zamestnancov + prijaté dane z produkcie a dovozu – platené subvencie + rozdiel medzi prijatými a platenými dôchodkami z majetku (pre transakcie so zahraničím sa položka "čistý prevádzkový prebytok a čisté zmiešané dôchodky" redukuje na zahraničím platené odmeny zamestnancov a zahraničím platené dane z produkcie a dovozu), pričom
  • zahraničie znamená nerezidentské jednotky
 • čistý domáci produkt t.c. (=čistá pridaná hodnota t.c., čistá pridaná hodnota A) = hrubý domáci produkt t.c. - spotreba fixného kapitálu
 • hrubé domáce výdavky = konečná spotreba + tvorba hrubého kapitálu = hrubý domáci produkt t.c. - saldo zahraničného obchodu

2) V nákladoch faktorov:

3) V základných cenách:

Ukazovatele so slovom "národný" v názve:
1) V trhových cenách:

2) V nákladoch faktorov:

3) V základných cenách (zriedkavé):

Ďalšie ukazovatele:

Socialistické štáty počítali najmä nasledujúce dva ukazovatele:

 • úhrnný spoločenský produkt (=spoločenský produkt, nepresne: hrubý spoločenský produkt) približne zodpovedá vo vyššie uvedenom súčasnom systéme pojmu produkcia (+ prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia - prvotné dôchodky platené do zahraničia), ale s vynechaním spotreby väčšiny služieb; ruský názov znel sovokupnyj obšestvennyj produkt, nemecký gesellschaftliches Gesamtprodukt alebo Bruttoprodukt, anglický gross social product alebo gross national income alebo aggregate social product (pozor na zámenu so západonemeckým termínom Bruttosozialprodukt, ktorý síce doslova znamená hrubý spoločenský produkt, ale v skutočnosti presne zodpovedá termínu hrubý národný produkt tak, ako je používaný vo vyššie uvedenom súčasnom systéme)
 • národný dôchodok D približne zodpovedá vo vyššie uvedenom systéme pojmu čistý národný dôchodok v trhových cenách, ale s vynechaním spotreby väčšiny služieb; ruský názov znel nacionaľnyj dochod, nemecký produziertes Nationaleinkommen, anglický net material product (pozor na zámenu s termínom národný dôchod tak, ako je používaný vo vyššie uvedenom súčasnom systéme)
Vysvetlivky

(1) Značky A, B,... označujú jednotlivé rôzne významy toho istého názvu.
(2) spotreba fixného kapitálu znamená odpisy
(3) t.c. znamená v trhových cenách
(4) Platí toto [4]:
trhové ceny
- DPH alebo podobná odpočítateľná daň
= ceny výrobcov (angl. producer prices)
- ostatné dane z produktov (t.j. dane z produktov iné než "DPH al. podobná odpočítateľná daň")
+ subvencie na produkty
= základné ceny (= výrobné ceny, angl. basic prices)
- ostatné dane z produkcie
+ ostatné subvencie na produkciu
= náklady faktorov (=náklady na výrobné faktory, náklady na výrobné činitele, ceny výrobných faktorov, faktorové ceny, angl. factor cost)

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. a b c d e f ESNÚ 95
 2. Podľa Filitu, ktorý cituje Šlosárov Výkladový slovník ekonomických pojmov z roku 1992
 3. [1]
 4. [2] Altmann, J.: Volkswirtschaftslehre: Einführende Theorie mit praktischen Bezügen, 1994, str. 114; ESNÚ 95 3.48 a nasl.; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Value_added; trochu odchylne: http://data.worldbank.org/about/faq/specific-data-series a http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2202

Externé odkazy

upraviť