Hospodárstvo (oblasť činnosti)

časť života zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života

Hospodárstvo alebo ekonomika je časť (spoločenského) života (súhrn príslušných činností a zariadení) zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života. Trochu iná definícia znie, že je to oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú, vymieňajú a spotrebúvajú úžitkové hodnoty. V užšom zmysle a nepresne je hospodárstvo alebo ekonomika spôsob organizovania výrobnej činnosti resp. výrobná činnosť.

Veda, ktorá skúma hospodárstvo sa nazýva hospodárska veda. Jej jadro tvorí ekonómia (makroekonómia a mikroekonómia).

Hospodárstvo je teda spôsob organizovania ekonomického života spoločnosti, ktorá uskutočňuje výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu statkov a služieb. Čo vyrábať?, Ako vyrábať? a Pre koho vyrábať? to sú otázky, ktoré predstavujú triádu ekonomických problémov. V hospodársky rozvinutých civilizáciách sa môžeme stretnúť s tromi typmi ekonomiky v závislosti podľa toho, kto, resp. čo rozhoduje o triáde ekonomických problémov:

1) Príkazová ekonomika - takmer všetky rozhodnutia o výrobe a rozdeľovaní výsledkov robí direktívne vláda krajiny (tie, ktoré urobia občania sa nazývajú - šedá ekonomika).

2) Trhová ekonomika - opiera sa o princípy voľného podnikania; Otázky čo, pre koho a ako vyrábať určujú ľudia na základe noriem, systému trhov, cien, ziskov a strát, odmien a trestov, atď.

3) Zvyková ekonomika (alebo Inštiktívna ekonomika) - opiera sa prevažne o skúsenosti predošlých generácií (preferuje zaužívané habity) [chýba zdroj]

4) Zmiešaná ekonomika - obsahuje prvky voľného trhu, príkazov a/alebo zvykov, t. j. prvky voľnej podnikateľskej aktivity tak zmiešava so štátnou aktivitou a so zvykmi.

5) Prírodná ekonomika - opiera sa prísne o rovnováhu - príroda verzus človek. Jedinec či spoločnosť si z prírody nevezmú nič, čo by príroda (sama a v krátkom čase) nedokázala (bez akýchkoľvek následkov) opäť vytvoriť. Vyhýba sa všetkému umelému. [chýba zdroj]

Pozri aj upraviť