Trhová ekonomika alebo trhové hospodárstvo alebo (najmä v socialistických krajinách a v marxizme) kapitalizmus je ekonomika založená na systéme slobodného podnikania voľnej súťaže. Funguje prostredníctvom trhového mechanizmu, v ktorom vstupuje do vzájomného vzťahu ponuka a dopyt a výsledkom je trhová cena.

Triáda otázok sa určuje systémom cien, ziskov a strát. Subjekty (domácnosti, firmy, štát), čo vyrábať – určuje trh, ponuka-dopyt. Ako – rieši konkurenciou medzi výrobcami. Pre koho – spotreba ľudí.

Predpoklady

upraviť

Trh a trhový mechanizmus je základom tejto ekonomickej teórie. Trh vznikol a vyvíjal sa ako výsledok vývoja výroby tovaru a spoločnej deľby práce. Ekonomická teória rozlišuje naturálnu výmenu a peňažnú (finančnú) výmenu.

Trhová ekonomika je založená na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže. Funguje prostredníctvom trhového mechanizmu, t. j. procesu, v ktorom vstupuje do interakcie ponuka a dopyt, výsledkom je trhová cena. Existujú v nej samostatné trhové subjekty, ktoré slobodne podnikajú v podmienkach slobodnej trhovej súťaže. Táto ekonomika má slobodný trh statkov, služieb, tovarov, práce, pôdy a kapitálu, liberalizovaný zahraničný obchod, samostatné centrálne a obchodné bunky, burzy a burzový obchod. O prvej otázke ekonómie rozhodujú spotrebitelia a ich voľba závisí od ich príjmov i ochoty spotrebúvať, resp. sporiť. O druhej rozhoduje konkurencia medzi výrobcami. Tretiu rieši trh prostredníctvom ponuky a dopytu. Trhová ekonomika predpokladá dokonalú konkurenciu, ktorá nemôže reálne existovať. Do voľnej konkurencie vstupujú jednak monopoly a jednak štát – zmiešaná ekonomika. Hlavným predpokladom fungovania trhovej ekonomiky je slobodné podnikanie, ktorého predpokladom je súkromné vlastníctvo.

V trhovom hospodárstve povinnosťou štátu všeobecne je stanoviť pravidlá hry pre hospodársku činnosť a zabezpečiť ich dodržiavanie. Tieto pravidlá musia ochraňovať a podporovať voľnú konkurenciu a brániť trh pred zbytočnými zásahmi zo strany štátu. Základom tohto hospodárstva je súkromné vlastníctvo kapitálových statkov vo všetkých sférach špecializovanej hospodárskej činnosti. Pri prechode k trhovému hospodárstvu je preto nevyhnutná maximálne možná privatizácia, liberalizácia cien, zahraničného obchodu, konvertibilita meny. Zároveň je potrebné zabezpečiť vyrovnaný štátny rozpočet a odstrániť akékoľvek formy regulovania trhu, trhových subjektov. Zástancovia trhového hospodárstva vystupujú proti všetkému, čo bráni voľnej tvorbe cien, predovšetkým proti regulovaniu cien a miezd, proti vládnemu regulovaniu bankovníctva a pod. Vychádzajúc z potreby určitej prirodzenej miery nezamestnanosti, ktorá je podľa ich názoru charakteristická pre dynamickú vysoko progresívnu ekonomiku, vystupujú aj proti aktívnym opatreniam štátu na zníženie nezamestnanosti. Sú proti sociálnym opatreniam štátu a v záujme zlepšenia situácie na trhu práce požadujú napr. odstránenie monopolu odborových organizácií, zlepšenie informácií o voľných pracovných miestach a o ponuke práce, ako aj zvýšenie mobility pracovných síl.

Trhové hospodárstvo verzus kapitalizmus

upraviť

Pozri Kapitalizmus - Ado K

Pozri aj

upraviť