Marxizmus je v užšom zmysle filozofická, ekonomická a politická teória Karla Marxa (a prípadne aj Friedricha Engelsa), v širšom zmysle filozofický a ekonomický smer vychádzajúci z tejto teórie, či súhrnný názov rozličných interpretácií a ďalších aplikácií tejto teórie.

Marxizmus je ucelená teória premeny reálnych pomerov v spoločnosti, predovšetkým zmena vlastníckych vzťahov pomocou revolučne vedeného triedneho boja. Cieľom je doviesť proletariát k revolúcii nastoľujúcej beztriednu spoločnosť, oslobodiť človeka od spoločenského útlaku a rozvíjať jeho schopnosti a silu. Marxizmus výrazne ovplyvnil dejiny konca 19. storočia a celé 20. storočie.

Karl Marx

Marxistická filozofia sa odštiepila v 40. rokoch 19. storočia od hegelovskej ľavice a snahou o analýzu zákonitostí formujúcej sa buržoáznej spoločnosti sa zaraďuje do prúdu sociálneho myslenia 19. storočia.

Marx a Engels vychádzajú z ekonomických vzťahov ako z hybnej sily dejín a z ekonomicky motivovaných sociálnych konfliktov (triedny boj). V raných prácach Marxových (najmä v Ekonomicko-filozofických rukopisoch z roku 1844) sa objavuje aj analýza postavenia človeka - výrobcu vo formujúcej sa buržoáznej spoločnosti. Marx tu zdôrazňuje pojem odcudzenia.

Marxizmus sa koncom 19. storočia rozštiepil na dva prúdy:

V priebehu 20. storočia sa povedľa sociálnodemokratického a marxistického poňatia v západnej Európe výrazne profilovali vplyvné ľavicové prúdy, v ktorých má inšpirácia marxizmom rôznu intenzitu a ktoré sa zvyknú nazývať neomarxizmus. Pojem Marxizmus zaviedol Friedrich Engels.

Predstavitelia na Slovensku

upraviť

V slovenskej filozofii obdobia tzv. reálneho socializmu predstavoval marxizmus v podobe marxizmu-leninizmu ako vedúci a viac-menej jediný oficiálne podporovaný prúd filozofického myslenia najväčší ideový prúd, pričom tu nemáme na mysli jeho vulgárne politické deformácie, ale marxizmus ako filozofický systém. Popri ortodoxnej interpretácii marxizmu a Marxovho diela v zmysle doktríny marxizmu-leninizmu existovali i neortodoxné interpretácie, ktoré však zostávali na okraji politicky "povolených" interpretácií.

Zahraniční predstavitelia

upraviť

Marxizmus - smery, školy

upraviť

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.