Európsky dvor audítorov

Európsky dvor audítorov (v niektorých oficiálnych textoch prekladané ako Európsky účtovný dvor) je jedna z inštitúcií Európskej únie.Bola založená v roku 1975 a sídli v Luxemburgu. Úlohou Dvora audítorov je kontrolovať, či finančné prostriedky EÚ, ktoré pochádzajú od daňových poplatníkov, sú riadne vyberané a vynakladané zákonným a hospodárnym spôsobom na určený účel. Má právo kontrolovať akúkoľvek osobu alebo organizáciu, ktorá nakladá s finančnými prostriedkami EÚ.

Sídlo v Luxemburgu

Dvor audítorov má po jednom členovi z každého štátu EÚ, ktorého vymenúva Rada na obnoviteľné obdobie šiestich rokov. Členovia si spomedzi seba volia predsedu na obnoviteľné obdobie troch rokov. Hubert Weber z Rakúska bol zvolený za predsedu v januári 2005.

Úloha Dvora audítorov

upraviť

Hlavnou úlohou Dvora audítorov je kontrolovať, či sa správne spravuje rozpočet EÚ - inými slovami, či príjmy a výdavky EÚ sú legálne a čestné - a zabezpečiť riadne finančné riadenie. Jeho práca preto pomáha zaručiť, aby systém EÚ fungoval efektívne a otvorene. Dvor audítorov pri výkone svojich úloh skúma doklady akejkoľvek osoby, alebo organizácie, ktorá má na starosti príjmy, alebo výdavky EÚ. Často vykonáva kontroly priamo na mieste. Závery zapisuje vo forme správ, ktoré upozorňujú Komisiu a vlády členských štátov na akékoľvek problémy.

Aby Dvor audítorov vykonával svoju prácu účinne, musí zostať úplne nezávislý od ostatných inštitúcií, ale súčasne s nimi musí byť v stálom kontakte. Jednou z hlavných funkcií je pomáhať Európskemu parlamentu a Rade tým, že každy rok im predloží správu za predchádzajúci rozpočtový rok. Parlament podrobne preskúma správu Dvora audítorov predtým, než rozhodne, či schváli alebo neschváli nakladanie Komisie s rozpočtom. Ak je spokojný, Dvor audítorov zasiela Rade a Parlamentu aj vyhlásenie o vierohodnosti, že peniaze európskych daňových poplatníkov boli použité správne. Dvor audítorov ďalej vydáva stanoviská k návrhom finančných právnych predpisov EÚ a opatreniam EÚ zameraným na boj proti podvodom.

Organizácia práce Dvora audítorov

upraviť

Dvor audítorov má približne 800 zamestnancov, vrátane prekľadateľov a administratívnych pracovníkov, ako aj audítorov. Audítori sú rozdelení do „audítorských skupín“. Vypracúvajú návrhy správ na základe, ktorých Dvor audítorov prijíma rozhodnutia.

Audítori často vykonávajú kontroly v iných inštitúciách EÚ, členských štátoch a akomkoľvek štáte, ktorý dostava pomoc z EÚ. Hoci práca Dvora audítorov sa v skutočnosti týka najmä peňazí, za ktoré zodpovedá Komisia, v praxi 90 % týchto príjmov a výdavkov riadia národné orgány.

Dvor audítorov nemá vlastnú právomoc. Ak audítori zistia podvod alebo porušenie predpisov, informujú OLAF.

Externé odkazy

upraviť