Exonymum (geografia)

Exonymum je vžitá podoba názvu zahraničného zemepisného objektu v inej jazykovej podobe, ktorá sa odlišuje od originálneho názvu daného objektu. Napr. slovo Londýn je slovenské exonymum pre anglické slovo London.