Expertný systém je aplikačný počítačový program alebo systém kooperujúcich programov, ktorý rozhoduje alebo rieši problémy v istej špecializovanej oblasti (financie, medicína, a i.) s použitím znalostí a pravidiel definovaných expertami z príslušnej oblasti. Expertné systémy sa vytvárajú pre kognitívne riešenie problémov na expertnej úrovni. Ide o také problémy, pre ktoré nie sú známe riešiace algoritmy. Algoritmy stelesnené v expertných systémoch zodpovedajú všeobecným metódam vyhľadávania vhodných riešiacich postupov. Tieto metódy nie sú špecifické pre jednotlivé problémy. Korešpondujú so všeobecne platnými postupmi cieleného prehľadávania tzv. problémového priestoru.

Základná štruktúra expertného systému

Architektúra expertných systémov upraviť

Jednotlivé programové celky tejto sústavy sú prvkami funkčne vymedzených a svojím poslaním odlišných modulov, ktorých vzájomné väzby vytvárajú architektúru znalostného systému. Súbor znalostí zahrnutých v expertom systéme sú formálneho aj heuristickeho charakteru s možnosťou fuzzy prístupu k riešeniu úlohy. Vedomosti experta sú vyjadrené explicitne v podobe bázy vedomostí (znalostí) a je stanovená stratégia ich využívania. Množina údajov pre konkrétne riešený prípad je bázou údajov (dát). Inferenčný (odvodzovací) mechanizmus pracujúci s bázou vedomosti a údajov tvorí jadro expertného systému.

Zložky expertných systémov sú:

  • báza vedomostí a báza údajov - sú to pasívne zložky,
  • inferenčný mechanizmus - aktívna zložka, pretože napodobňuje spôsobilosti experta uvažovať.

Expertný systém (ES) je systém, ktorý poskytuje rady týkajúce sa optimálneho výberu, vie diagnostikovať problém a podáva odporúčanie na vyriešenie problému. V zásade ES používa ľudské znalosti na vyriešenie reálneho problému, ktorý by na vyriešenie normálne vyžadoval ľudskú inteligenciu, respektíve špecialistu – experta.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.