Fácia je v geológií dôležitý znak alebo súbor znakov - ceľkový vzhľad, zloženie, podmienky vzniku alebo zmeny vlastností, ktoré charakterizujú horninové jednotky alebo celky.

Termín fácia do geológie zaviedol švajčiarsky geológ Amanz Gressly v roku 1838.

Sedimentárne fácie

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Sedimentárne fácie

V sedimentológií a stratigrafii pojem fácia vystihuje rôzne typy sedimentačného prostredia. Pre každú sedimentárnu fáciu sú typické určité druhy usadených hornín. Rozlišujú sa tri zákaldné typy fácií:

Všeobecne možno povedať, že fácie usadených hornín možno členiť aj na základe rôznych spôsobov ich štúdia. Opisné vlastnosti, ktoré možno sledovať na základe pozorovaní sedimentárnej petrológie, ako je veľkosť zŕn a minerálne zloženie, sa označujú ako litofácie, zatiaľ čo fácie definované na základe štúdia skamenelín sa označujú ako biofácie.

Metamorfné fácie

upraviť
 
Teplotno-tlakový diagram metamorfných fácií
Bližšie informácie v hlavnom článku: Metamorfné fácie

Pri štúdiu premenených hornín sa zistilo, že pri postupnej progresívnej metamorfóze (rast teploty a tlaku) vznikajú minerály v určitej postupnosti a vzájomných asociáciách (tzv. paragenéze). Tieto sú závislé od určitých teplotno-tlakových podmienok, ktoré sa počas progresívnej metamorfózy vyskytujú.

Vyčlenené sú tieto základné metamorfné fácie: