V matematike sa pojmom faktoriál prirodzeného čísla označuje súčin všetkých prirodzených čísel od po 1. Zapisuje sa a číta sa „n faktoriál“. Napríklad:

Definícia upraviť

Faktoriál kladného celého čísla   je definovaný vzťahom:

 

Pre potreby kombinatoriky je výhodné definovať aj faktoriál nuly. V takom prípade sa definitoricky kladie  .

Kombinatorické súvislosti upraviť

Faktoriál čísla   sa rovná počtu rôznych permutácii  -prvkovej množiny.

Asymptotické vlastnosti upraviť

Funkcia faktoriál rastie rýchlejšie, než akákoľvek exponenciálna funkcia a tým skôr rýchlejšie než akýkoľvek mnohočlen. Pre zaujímavosť, už   predstavuje približne číslo 1,197·10100 čo je číslo väčšie ako odhadovaný počet atómov v nám známom vesmíre.

Algoritmické implementácie upraviť

Implementácia pomocou rekurzívnej funkcie. Ukážka v pseudokóde:

 function faktorial(n)
   if n = 0
     then return 1
     else return n * faktorial(n - 1)

Ukážka implementácie v programovacom jazyku C:

 long double faktorial (int n) {
   long double b = 1;
   while (n--)
     b*=n+1;
   return b;
 }

Dvojitý faktoriál, multifaktoriál upraviť

Okrem bežného faktoriálu sa môže definovať tiež dvojitý faktoriál, označený n!!, v ktorom sa činitele znižujú po dvoch namiesto po jednom. Je možno ho rekurzívne definovať ako

 


Napríklad 8!! = 8 ⋅ 6 ⋅ 4 ⋅ 2 = 384, 9!! = 9 ⋅ 7 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 1 = 945.


Postupnosť dvojitých faktoriálov čísel 0, 1, 2, … začína

1, 1, 2, 3, 8, 15, 48, 105, 384, 945, 3840, …


Okrem dvojitého faktoriálu môžeme túto ideu zovšeobecniť na (už nie príliš používané) multifaktoriály n!!!, n!!!! atď. (všeobecne n!(k)).

Externé odkazy upraviť