Fluviálny sediment (iné názvy: riečny sediment, náplav, náplava[1][2][3]; čiastočné synonymum: alúvium - pozri nižšie) je usadenina (hornina), ktorá vznikla usadením z tečúceho vodného toku (potok, rieka, veľrieka).[2][4]

Typický fluviálny sediment - štrk

Charakteristika upraviť

Táto usadenina môže byť spevnená alebo nespevnená. Jej zrnitosť môže byť rôzna - od jemného prachu, ílu, cez piesok a štrk, až po veľké bloky kameňa (premiestnené počas veľkých záplav). V smere toku (prúdenia vody) sa zmenšuje veľkosť zrna a rastie stupeň zaokrúhlenia. Hrúbka usadeniny býva rôzna: v tektonicky stabilných územiach je hrúbka malá, kým v poklesávajúcich miestach hrúbka môže prekročiť 100 m.[2][4]

Materiál z tečúceho vodného toku sa usádza v koryte, na bokoch riečnej doliny, v nivách, v horných častiach delt, v aluviálnych plošinách, v náplavových kužeľoch či riečnych terasách.[2]

Alúvium upraviť

Termínu fluviálne sedimenty je podobný termín alúvium, ktorý môže znamenať:

 • holocénne fluviálne sedimenty, ktoré tvoria riečnu nivu a sú v dosahu záplav [2]
 • naplavenina, nesúdržný (nekohézny) fluviálny sediment (zahŕňajúci sedimenty uložené na dne koryta, v nive, resp. v aluviálnom kuželi/vejári). [5]
 • jemnozrnné, ílovito-prašné, triedené fluviálne sedimenty [6]
 • (najmä v anglickej a ruskej literatúre) synonymum pre fluviálne sedimenty [7][6][8][9]

Referencie upraviť

 1. náplavy. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 522.
 2. a b c d e riečne sedimenty. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 522.
 3. náplav, náplava. In: Slovník súčasného slovenského jazyka A–G, H-L, M-N, 2006, 2011, 2015 dostupné online
 4. a b fluviale Sedimente. In: Lexikon der Geowissenschaften. [CD-ROMs] Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 978-3-8274-1655-1.
 5. LEHOTSKÝ, M. Slovensko-anglické názvoslovie morfológie vodných tokov. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica, vol. 15, 2015, issue 1, str. 8
 6. a b Alluvium. In: Lexikon der Geowissenschaften. [CD-ROMs] Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 978-3-8274-1655-1.
 7. alúvium. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 186.
 8. Geologická encyklopedie [online]. geology.cz, [cit. 2018-03-30]. Dostupné online.
 9. alúvium. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. xxx.