Geofyzika je veda o fyzikálnych vlastnostiach Zeme a fyzikálnych procesoch na povrchu, vnútri a v najbližšom okolí zemského telesa. Geofyzika má veľmi široký predmet výskumu a zahŕňa aj fyzikálne aspekty ďalších náuk o Zemi. V užšom zmysle slova označuje len fyziku tuhého zemského telesa. Člení sa na fyziku pevnej časti zemského telesa, fyziku atmosféry a fyziku hydrosféry.

Geofyzika skúma:

Aplikovaná geofyzika - vychádzajúc z poznatkov (základnej) geofyziky sa zaoberá vrchnou časťou zemskej kôry a významne prispieva k riešeniu úloh v širokom spektre odborov súvisiacich s horninovým prostredím (nerastné suroviny, geológia, environmentálne záťaže, stavebníctvo, archeológia a i.).

Základné poznatky geofyziky pochádzajú už z Newtonových čias. Jednotlivé geofyzikálne disciplíny sa vyvíjali často nerovnomerne a vo vzájomnej izolácii. Ako samostatný vedný odbor sa začala geofyzika formovať až na začiatku 20. storočia a vyvíja sa úzko spätá s inými vedami o Zemi, predovšetkým s geológiou, geografiou, geodéziou, geochémiou a astronómiou.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému geofyzika.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.