Hasiaci prístroj je technický prístroj slúžiaci na hasenie požiaru, predovšetkým v počiatočnej fáze požiaru. Obsahuje len malé množstvo hasiva (od 2 až do 20 kg), ale existujú aj tzv. pojazdné hasiace prístroje na kolesách s hmotnosťou náplne viac ako 20 kg.

Hasiaci prístroj

Snehové hasiace prístroje upraviť

 
Snehový hasiaci prístroj

Princíp hasenia upraviť

Tento typ hasiacich prístrojov používa techniku dusivého a chladiaceho efektu. Oxid uhličitý (CO2) je plyn bez farby a zápachu, dobre rozpustný vo vode. Má hustotu 1,9 kg.m-3, je teda ťažší ako vzduch. CO2 nie je toxický, ale koncentrácia väčšia ako 10%obj. je nebezpečná a koncentrácia nad 20%obj. môže spôsobiť aj smrť (zadusenie). CO2 vzniká pri každom požiari, ale koncentrácia málokedy presiahne hodnotu 1 - 2 %obj.

Oxid uhličitý sa dá ľahko skvapalniť (v tomto stave sa skladuje v tlakových nádobách pod tlakom až 16 MPa), pri vypúšťaní sa ochladzuje, pričom asi 20% sa mení na tuhú fázu, tzv. suchý ľad o teplote -78,5˚C. Suchý ľad (hovorovo, „sneh“) ak nie je vzduchotesne uzatvorený, veľmi rýchlo sublimuje - vzniká plynný CO2. Ostatných 80% sa mení priamo na plynnú fázu. Z 1 kg kvapalného oxidu uhličitého vznikne približne 500l plynného CO2. Hasiaca koncentrácia je asi 35%.

Využitie upraviť

Snehové hasiace prístroje majú široké uplatnenie napr. na hasenie elektroniky, potravín, horľavých plynov, kvapalín aj tuhých látok a horiacich kovov. Je vhodný aj na hasenie elektrických zariadení pod el. prúdom. Nesmú sa ním však hasiť sypké látky, práškové horľaviny a horľavé alkalické kovy, tuhé látky typu dreva, textílií či uhlia.

Pri hasení hrozí akútne riziko omrzlín, kvôli nízkej teplote hasiacej zmesi.

Penové hasiace prístroje upraviť

Penové hasiace prístroje obsahujú rôzne penidlá zmiešané s vodou.

Princíp hasenia upraviť

Tento typ hasiacich prístrojov využíva techniku rýchleho schladenia horľavej látky vodou, a súčasné zamedzenie prístupu kyslíka pomocou peny (napr. oxid uhličitý).

Hasivo tvorí zmes penidla (napr. spracovaný oxid uhličitý) a voda.

Využitie upraviť

Penové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie rôznych pevných látok a horľavých kvapalín, neviažúcich molekuly vody. Nesmú sa ním však hasiť predmety pod vplyvom elektrického napätia (hasivo je kvôli vode vodivé), sodíka, horčíka, draslíka a jeho zliatin, ľahkých horľavých a alkalických termitov, karbidov vápníka a pod., pretože pri hasení vznikajú chemickou reakciou jedovaté plyny. Taktiež nie je vhodný na hasenie horľavých plynov a kvapalín viažúcich vodu.

Práškové hasiace prístroje upraviť

Obsahujú veľmi jemný prášok.

Princíp hasenia upraviť

Tento typ hasiaceho prístroja využíva fyzikálny efekt odobratia energie pri rozklade atómov prášku, čím sa odoberie z priestoru požiaru teplo potrebné na prípravu ďalšieho horľavého materiálu na horenie.

Práškový hasiaci prístroj obsahuje ako hasiacu látku uhličitan sodný a rôzne prímesi, rozptýlené na miniatúrne zrnká.

Využitie upraviť

Práškové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie všetkých typov požiarov - pevných, kvapalných, plynných a horľavých látok pod vplyvom elektrického napätia. Nesmú sa však s ním hasiť ľahké alkalické kovy a ich zliatiny, horľavé kovy a jemná mechanika či elektronika. Hasiaci prášok sa však ťažko odstraňuje napr. z elektronických zariadení.

Vodné hasiace prístroje upraviť

Jednoduché hasiace prístroje, obsahujúce vodu a niektoré hasiace prímesi.

Princíp hasenia upraviť

Tento typ hasiaceho prístroja využíva jednoduchý hasiaci princíp - hasenie vodou, čiže rýchle schladenie.

Vodný hasiaci prístroj obsahuje ako hasiacu látku vodu a príp. niektoré hasiace prímesi k zvýšeniu účinnosti.

Využitie upraviť

Vodné hasiace prístroje sú vhodné na hasenie väčšiny typov požiarov, kde postačuje uhasenie prúdom vody. Nesmú sa s ním však hasiť predmety pod vplyvom elektrického napätia, ľahkých a horľavých alkalických kovov a ich zliatin, horľavé plyny a látky prudko reagujúce s vodou.

Halotrónové hasiace prístroje upraviť

Halotrónové hasiace prístroje nahradili, v súčasnosti už nevyrábané, halónové hasiace prístroje, ktoré boli vylúčené pre poškodzovanie životného prostredia.

Princíp hasenia upraviť

Tento typ hasiacich prístrojov pomáha zdolať požiar hlavne chemickým mechanizmom hasenia, keďže hasivo (hexafluoropropán) účinne ničí radikály horľaviny. Majú však aj významný fyzikálny účinok - chladiaci a dusivý efekt.

Halotrónový hasiaci prístroj obsahuje ako hasiacu látku chemikáliu hexafluoropropán.

Využitie upraviť

Halotrónové hasiace prístroje sú nielen šetrné k prírode, ale aj nevytvárajú zvyškové usadeniny a nespôsobujú koróziu, kvôli čomu sú vhodné na hasenie jemnej mechaniky, umeleckých diel, laborátornej techniky, elektroniky a pod. Hasivo je nevodivé, takže je možné s nimi hasiť aj predmety pod elektrickým napätím. Neodporúčajú sa však používať na hasenie v uzavretých priestoroch bez vetrania, pretože aktívna látka sa teplom rozkladá na zdraviu škodlivé látky.

Využitie hasiacich prístrojov upraviť

 
Hasenie pomocou hasiaceho prístroja

Hasiace prístroje sa využívajú k základnej požiarnej prevencii domácností, firiem, podnikov, úradov a rôznych budov, objektov či vozidiel. Vo svojej výbave ho majú aj hasiči, ktorým slúži k rýchlemu uhaseniu požiaru napr. pri autonehodách. V súčasnosti sa však viac používajú tzv. hasiace spreje, najmä pre svoju nízku hmotnosť a praktické rozmery (napr. vo vozidlách). atď.

Iné projekty upraviť