Zliatina je stuhnutá zmes dvoch alebo viacerých kovov, alebo kovov s nekovmi. Aj takzvané technicky čisté kovy sú zliatiny s minimálnym podielom prídavných prvkov. Ich odstraňovanie je veľmi drahé, preto sa veľmi čisté kovy používajú iba v ojedinelých prípadoch.

Štruktúra perlitu (zmes fáz v zliatine železa s uhlíkom) pod mikroskopom.
Štruktúra cínového bronzu pod mikroskopom.
Štruktúra hliníkového bronzu pod mikroskopom.

Rozdelenie zliatin upraviť

Podľa druhu kryštálov v zliatine sa delia na:

 • homogénne (rovonorodé) - ak sa zliatina skladá z jedného druhu kryštálov
 • heterogénne (nerovonorodé) - ak sa zliatina skladá z viacerých druhov kryštálov

Podľa počtu zložiek sa zliatiny rozdeľujú na:

 • binárne - obsahujúce 2 zložky
 • ternárne - obsahujúce 3 zložky
 • kvaternárne - obsahujúce 4 zložky
 • komplexné - obsahujúce viac ako 4 zložky

Sprievodné prvky upraviť

Podľa charakteru sa sprievodné prvky nazývajú nečistotami, ak zhoršujú vlastnosti základného prvku, alebo legovacími prísadami, ktoré k sa k základnému kovu pridávajú úmyselne.

Typy zliatin upraviť

Mechanické zmesi upraviť

Mechanické zmesi sú zliatiny, v ktorých sú kovy v tekutom stave v sebe rozpustné, ale pri tuhnutí dochádza k oddelenej kryštalizácii. Zliatina je potom zložená zo zmesi rôznych kryštálov, je teda nehomogénna. :Príklad: Perlit v oceli je zmes feritu a cementitu.

Chemické zlúčeniny upraviť

Chemické zlúčeniny sú zliatiny v ktorých prvky vytvárajú chemickú zlúčeninu zapísateľnú chemickým vzorcom. :Príklad: Cementit v oceli je chemická zlúčenina Fe3C.

Tuhé roztoky upraviť

Tuhé roztoky sú zliatiny, v ktorých je jedna zložka rozpustená v druhej, t. j. atómy jednej zložky (rozpúšťanej) nahrádzajú atómy v kryštalovej mriežke druhej zložky (rozpúšťadle). :Príklad: Austenit v oceli je tuhý roztok uhlíka v železe.

V jednej zliatine môžu byť zastúpené všetky 3 typy súčasne. napríklad uvedený perlit je mechanická zmes chemickej zlúčeniny a tuhého roztoku.

Vlastnosti zliatin upraviť

Výsledné vlastnosti zliatin nie sú len kombináciou, alebo priemerom hodnôt jednotlivých zložiek. Vhodným výberom zložiek zliatin sa dosahujú ich požadované vlastnosti.

Lejateľnosť zliatin upraviť

Lejateľnosť zliatin je spravidla lepšia ako lejateľnosť jej čistých zložiek, lebo teplota tavenia zliatin je nižšia ako teplota taviaceho kovu.

Elektrická vodivosť upraviť

Elektrická vodivosť zliatin je menšia ako vodivosť jej čistých zložiek.

Farba zliatin upraviť

Farba výslednej zliatiny môže byť iná ako by sme očakávali podľa farby jej zložiek. Žltý bronz je zliatina červenej medi a bieleho cínu.

Výroba zliatin upraviť

Zliatiny je možné vyrábať:

 1. v kvapalnom stave, keď sa
  • zlejú roztavené zložky
  • alebo rozpustia tuhé zložky v roztavenom kove
 2. v tuhom stave, keď prídavný kov vniká do tuhého základného kovu difúziou.

Častejší je prvý spôsob výroby.

Najpoužívanejšie technické zliatiny upraviť


Pozri aj upraviť