Ideografický opis frazém

Ideografický opis frazém je opis frazém podľa pojmových okruhov usporiadaný do významových polí a synonymických skupín, na základe ktorého je možné zostaviť pojmový slovník – tezaurus. Sémantická kategorizácia sa v takýchto pojmových, resp. onomaziologických modeloch uskutočňuje prostredníctvom deskriptorov – taxónov, pričom operacionálnym základom tejto procedúry je komponentová analýza. Existujú dva spôsoby vytvárania tezaurov – deduktívny, keď sa na jazyk aplikuje hotová konceptuálna schéma, ktorá odráža istú apriórnu predstavu o modeli sveta, a induktívny spôsob, ktorý vychádza z toho, že vytváraniu konceptuálnych schém má predchádzať sémantická analýza reálne existujúcich jazykových jednotiek. Klasickým modelom, kde sa uplatňuje deduktívny spôsob, je tezaurus v podobe hierarchicky organizovaného stromu hyperonymicko-hyponymických vzťahov. Vo frazeológii je reálny induktívny spôsob, pretože frazeológia neodráža nejaký ucelený logický model sveta, nepomenúva ho, ale je hodnotením niektorých jeho výsekov a je skôr jeho naivným obrazom a sémantická kategorizácia sa nedeje na základe encyklopedických vedomostí. Novšie pohľady na onomaziologický model frazeológie vychádzajú z toho, že jednotlivé taxóny vo frazelógii nadobúdajú skôr podobu sietí a nie hierarchických stromov, pretože hyperonymicko-hyponymické vzťahy sú vo frazeológii málo výrazné a skôr treba hovoriť o kvázisynonymách, kváziantonymách, konverzívach, paronymách, vyjadreniach začiatku, priebehu a ukončenia stavu alebo deja ap. Pri postulovaní taxónov treba brať do úvahy aj hodnotiaci aspekt, ktorý môže byť dôležitejší ako samotný pojem, pretože delí frazeológiu do pozitívneho a negatívneho hodnotového spektra, napr. taxón: "cieľavedomosť" môže zahŕňať frazémy: ísť za svojím cieľom, nezastať na polceste, ísť (aj) cez mŕtvoly. Tieto jednotky možno zahrnúť pod spoločný pojem, majú však povahu antoným. Ďalším problémom je zložitá previazanosť zložiek jednotlivých taxónov, napr. hypertaxón "kontrola" obsahuje zložky

  • zachovanie kontroly
a) nad sebou,
b) nad inými,
c) nad situáciou,
  • strata kontroly,
  • nadobudnutie kontroly. Tento pojem je však zviazaný s istými vlastnosťami osobnosti, ako cieľavedomosť, húževnatosť, vytrvalosť. Cez tieto pojmy sa hypertaxón "kontrola" dostáva do vzťahu k hypertaxónom cieľ, rozum, životná skúsenosť, obozretnosť, prezieravosť atď. Nadobudnutie kontroly asociuje s dosiahnutím cieľa, cezeň sa asociuje s úspechom/neúspechom, kde už môže prechádzať z racionálnych asociácií do asociácií a tým aj k taxónom v emocionálnej sfére.

Literatúra upraviť

  • V. M. Mokijenko, 1982, 1989; D. O. Dobrovoľskij, Tezaurus russkich idiom, rkp.; H. Scheemann, 1989.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.