Individuálnosť (psychológia)

Individuálnosť alebo individualita je neopakovateľný súhrn psychických zvláštností osobnosti týkajúcich sa charakteru, temperamentu, prevládajúcich citov, motívov a schopností.

Individuálnosť je základná kvalita osobnosti daná odlišnosťou od iných, tiež psychologický fakt, že človek sám seba chápe ako subjekt svojho druhu, t. j. s tendenciou odlíšiť sa od iných, byť svojrázny a jedinečný. Sem patrí aj schopnosť nájsť vlastné tvorivé riešenia a prístupy k životu.