Itália

rozlišovacia stránka

Itália môže byť:

 • v starovekom Ríme: od 20. rokov 1. storočia pred Kristom názov územia približne dnešného Talianska, predtým od 3. storočia pred Kr. názov rovnakého územia bez Predalpskej Galie a predtým od 5. storočia pred Kr. iba názov najjužnejšej časti Apeninského polostrova (špičky čižmy), pozri Itália (staroveký Rím)
 • v slovenčine dnes: názov územia zodpovedajúceho (zhruba) dnešnému Taliansku, ktorý sa používa pre obdobie - v závislosti od autora - do roku 476 (teda do zániku Západorímskej ríše)[1][2]alebo zhruba do roku 1000 (Talianske kráľovstvo/Kráľovstvo Itálie pripojené k Rímsko-nemeckej ríši)[3][4] alebo až zhruba do roku 1400[5], resp. do konca stredoveku[6], pozri napr. pod Dejiny Talianska
 • nesprávne[7] alebo zastarano[8]: Taliansko

Poznámka upraviť

Vo viacerých cudzích jazykoch sa ekvivalentom výrazu Itália označuje nielen historické územie Itália, ale aj dnešný štát Taliansko. Napr. v češtine Itálie[9][10], v taliančine Italia[11][12], v angličtine Italy [13][14], v nemčine Italien[15], v ruštine Italija[16] atď. znamená aj Itália, aj Taliansko.

Zdroje upraviť

 1. KAMENICKÝ, Miroslav, et al. Lexikón svetových dejín. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 319 s. ISBN 80-08-02479-8. S. 24, 25, 32, 33.
 2. BARTL, Július; KAMENICKÝ, Miroslav; VALACHOVIČ, Pavol. Dejepis pre 1. ročník gymnázií. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 269 s. ISBN 80-08-03504-8. S. 87, 118.
 3. GURŇÁK, Daniel. Štáty v premenách storočí : dejepisný atlas : európske, svetové a slovenské dejiny na 111 mapách. 1. vyd. Bratislava : Mapa Slovakia Plus, 2004. 50 s. ISBN 80-89080-47-2. S. 11.
 4. SKLADANÝ, Marián; JÍLEK, Tomáš; BAĎURÍK, Jozef; BUTVINOVÁ, Marta. Dejepis 6 : pre 6. ročník základnej školy. 4. preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. 235 s. ISBN 80-08-00118-6. S. 22, 48.
 5. Kronika ľudstva. 1. slov. vyd. Bratislava : Fortuna Print, 1992. 1248 s. ISBN 80-7153-038-7. S. 338, 342, 346, 376.
 6. Itália. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 242. (Poznámka: Na konci hesla je pridané aj upozornenie, že „V stredoveku … sa označenie Itália udržalo, i keď malo v podstate len geografický význam.“)
 7. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 152.
 8. Itália. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 623.
 9. Itálie. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 10. PEČÍRKA, Jan, a kol. Dějiny pravěku a starověku. Vyd. 1. Zväzok 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. S. 638 a nasl.
 11. CANTARELLA, E., GUIDORIZZI, G. Corso di storia antica I, Milano: Einaudi Scuola, ISBN 88-286-0119-1, S. 318 a nasl.
 12. ENCICLOPEDIA ITALIANA [online]. treccani.it, [cit. 2019-04-21]. Dostupné online.
 13. Simon Hornblower, Nancy Thomson de Grummond, Emily D. Townsend Vermeule, Edward Togo Salmon, Gary Edward Forsythe, Richard P. Saller, …See All Contributors. Ancient Rome [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2019-04-21]. Dostupné online.
 14. Melanie F. Knights, John A. Marino, Clara M. Lovett, James M. Powell, Giuseppe Di Palma, Martin Clark, …See All Contributors. Italy [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2019-04-21]. Dostupné online.
 15. römische Geschichte. In: Brockhaus – die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim : Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0. ; Italien. In: Brockhaus – die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim : Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0.
 16. Veľký slovensko-ruský slovník. 1. vyd. Zväzok 5 T – Vú. Bratislava : Veda, 1995. 695 s. ISBN 80-224-0204-4. S. 25.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.