Kňaz v starovekom Egypte

Kňazi v starovekom Egypte netvorili uzavretú kastu, tak ako v niektorých iných starovekých kultúrach. Ich postavenie síce vyžadovalo dodržiavaniu určitých špecifických predpisov, obzvlášť čo sa týkalo udržiavania čistoty, ale kňazom sa mohol stať takmer ktokoľvek a rovnako dobre svoju kňazskú hodnosť i stratiť. Postavenie v kňazskej hierarchii nezabraňovalo tomu, aby jednotlivec mohol zastávať iné funkcie, a tak sa na egyptských nápisoch stretávame s osobami, ktoré zastávali vysoké postavenie v niektorom kulte a zároveň slúžili v úradníckej pozícii aj na kráľovskom dvore, alebo slúžili ako kňazi viacerým božstvám[1].

Juni, kňaz-predčítač prináša obetu Usireovi a Eset

Kňazský úrad býval zvyčajne dedičný, aj keď jeho udelenie mal formálne v rukách najvyšší z veľkňazov v zemi – faraón. Máme záznamy o súdnych procesoch, v ktorých niektorý dedič panovníka prosí o pridelenie hodnosti alebo naopak žiada o jej odňatie od niekoho druhého[2]. So zastávaním kňazského úradu bola zvyčajne spojená „prebenda“ vydávaná panovníkom, preto boli tieto posty žiadané počas celých egyptských dejín. Okrem toho k ním patrila správa chrámového majetku a niektoré výsady, všetci služobníci chrámu boli napríklad oslobodený od corvee, povinných robôt pre korunu. Počas svojho života značná časť Egypťanov preto slúžila niektorému chrámu.

V starovekom Egypte nikdy neexistovala jednotná náboženská organizácia podobná cirkvi. Každý kult a každá svätyňa sa riadila vlastnými predpismi a nebola previazaná s inou štruktúrou. Ako však vieme z písomných prameňov, kňazi sa niekedy stretávali na akýchsi synodách svojho kultu a dokonca máme zmienky aj o celoegyptskom stretnutí kňazov[3]. Taktiež vieme, že v priebehu egyptských dejín kňazi viacerých významných božstiev získali veľkí politický a ekonomický vplyv. Najznámejší z týchto prípadov je chrám boha Amona v Tébach (Vesete). Kňazi chrámovej hierarchie dokázali za 20. a 21. dynastie získať taký vplyv v Hornom Egypte, že tu vytvorili doslova Amonovo kráľovstvo na zemi.

V egyptskej literatúre vystupujú kňazi ako cnostní, zbožní muži venujúci sa ezoterickým náukám, ktorým je vzdialené násilie aj starosť o pozemské záležitosti. Z početných dokladov však vieme, že tento topos bol často vzdialený realite. Máme napríklad záznamy o súdnych prípadoch z čias Psammetika I., kedy si kňazi snažili vymôcť majetok vraždami, podpaľačstvom a korupciou[4]. alebo záznam z čias Ramesseho V., kedy sa skupina kňazov boha Chnuma podieľali na tunelovaní chrámového majetku.

Funkcie upraviť

Egyptskí kňazi sa mohli ženiť, vlastniť majetok a vykonávať svoje remeslo. Ich hlavnou funkciou bolo byť „služobníkmi božími“ (egyptsky hemu-necer), teda akousi obdobou sluhov faraóna v paláci. Podobne ako palácový sluhovia mali na starosti správu paláca a starali sa o panovníka, slúžili kňazi svojmu bohu, konkrétne jeho kultovej soche umiestnenej v najvnútornejšej svätyni chrámu, a obriaďovali boží majetok, teda majetok patriaci chrámu. Ich najdôležitejšou úlohou bolo každé ráno sochu umyť, natrieť olejom, nalíčiť a obliecť do pripraveného odevu a ponúknuť jej obetu (Egypťania verili, že v soche skutočne sídli ich boh)[5]. Vnútornú svätyňu mohol otvoriť a zatvoriť iba veľkňaz, ktorý ju tiež po vykonaní všetkých úkonov zapečatil a pripravil tak boha na odpočinok po nasledujúci deň. Podobné rituály sa opakovali s menšou pompou niekoľko ráz za deň. Verilo sa, že z obetovaných potravín si boh berie iba ich esenciu bau, akúsi dušu (ba) týchto vecí, takže po obetiach si ich kňazi rozdelili medzi seba.

Obyčajní veriaci nemali do svätyne prístup a so svojim božským ochrancom sa mohli stretnúť iba počas procesii, kedy socha boha opúšťala vnútornú svätyňu a bola nesená v drevenej bárke v sprievode alebo prevážaná na lodi po Níle. Počas sviatkov mohli pristúpiť Egypťania k božstvu so svojimi otázkami alebo prosbami a kňazi im vykladali vôľu boha.

Na to, aby mohli všetky obrady prebehnúť v poriadku, museli byť kňazi správne čistý. Rituálnej čistote venovali v Egypte takú veľkú pozornosť, že aj všeobecné označenie kňaza v egyptčine, vab, znamená „čistý“[6]. Na najzákladnejšie očisťovanie slúžila chrámová nádrž, v ktorej sa museli kňazi viac ráz za deň vykúpať. Okrem toho museli kňazi každý tretí deň depilovať celé svoje telo, smeli nosiť len plátený odev a sandále z papyrusu. Jednotlivé kulty navyše často predpisovali kňazom počas služby sa zdržovať sexuálneho styku, niektorých pokrmov a nedotýkať sa niektorých predmetov. Kultové predpisy sa líšili nom od nomu, takže zvieratá, ktoré boli považované v niektorých krajoch za posvätné, a preto nedotknuteľné, boli inde zabíjané pre mäso.

Hierarchia upraviť

 
Socha kňaza z obdobia Novej ríše

Na najvyššom stupni hierarchie kňazov bol hem necer-tepej, („prvý kňaz služobník boží“, veľkňaz). Za ním nasledoval druhý veľkňaz, tretí veľkňaz a štvrtý veľkňaz. Aké presné funkcie sa spájali s týmito hodnosťami nevieme, ale všetky štyri boli považované za veľmi významné, takže ich vysokí dvorskí hodnostári uvádzajú vo výpočte svojich titulov. Za veľkňazmi nasledovali hemu-necer. Ich počet bol rôzny podľa veľkosti a významu chrámu, ale vždy boli rozdelený do štyroch skupín (od Ptolemaiovských čias do piatich), ktoré sa striedali v mesačných službách[7]. Každá skupina mala svojho „dozerajúceho kňaza“. Ďalšou skupinou vo vyšších kňazských funkciach boli tzv. „otcovia boží“. O povahe ich služby nemáme dostatok informácii.

Okrem kňazov zabezpečujúcich chrámove obrady, poznáme podľa názvu radu ďalších kňazských funkcii. Medzi nimi bol významný cheri-tep, „kňaz-predčítateľ“, ktorí dozerali na čítanie náboženských textov počas obradov. Neskôr sa ich meno stalo synonymom slova mág, pretože sa verilo, že kňazi-predčítatelia majú magickú moc[8]. Ďalej nasledovali „kňazi-nosiči kultových predmetov“, „kňazi-vykladači“ a „kňazi času“, ktorí mali na starosti astronomické pozorovania a zostavovanie kalendáru šťastných a nešťastných dní.

Do chrámovej hierarchie spadajúcej pod označenie kňaz patrili aj funkcie, ktoré neboli priamo spojené s kultom. V chrámových okrskoch sa nachádzal „dom života“, ktorý slúžil ako dielňa opisovačov zvitkov, škola a kultúrne stredisko, kde vznikali nové literárne diela. Kňazský úrad zastávali tiež osoby, ktoré sa starali o chrámovú administratívu a správu božieho majetku.

Kňažky upraviť

Zo staroegyptských prameňov máme doklady aj o kňažkách, tých však bolo menej a spravidla slúžili menej významným božstvám. Výnimkou je tzv. Amonova manželka, zvyčajne urodzená princezná, ktorá bola vybratá za manželku boha z Vesetu, a disponovala majetkom aj mocou Amonových kňazov v Hornom Egypte.

Referencie upraviť

  1. Donadoni, p. 118-119
  2. Donadoni, p. 120
  3. Donadoni, p. 131
  4. Donadoni, p. 136
  5. Donadoni, p. 133
  6. Donadoni, p. 128
  7. Donadoni, p. 129
  8. Donadoni, p. 130

Literatúra upraviť

  • Egyptský člověk a jeho svět. Ed. Sergio Donadoni. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2006. 313 s. ISBN 80-7021-813-4. (po česky)

Pozri aj upraviť