Kasačná sťažnosť

Kasačná sťažnosť je v právnom poriadku Slovenskej republiky mimoriadny opravný prostriedok v správnom súdnictve. Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť právoplatné rozhodnutie krajského súdu vydané v správnom súdnictve. O kasačných sťažnostiach rozhoduje Najvyšší Správny súd Slovenskej republiky.[1][2] Konania v správnom súdnictve sú jednoinštančné a až na niekoľko výnimiek rozhodujú o správnych žalobách proti orgánom verejnej správy krajské súdy. Kasačná sťažnosť je upravená procesným kódexom Správny súdny poriadok (zákon č. 162/2015 Z. z.).

ReferencieUpraviť

  1. Zákon č. 162/2015 z. z. Správny súdny poriadok. Dostupné online.
  2. http://www.hmg.sk/novinky/2017/5/17/kasan-sanos-nov-intitt-v-sprvnom-sdnictve