Katalýza (z gréckeho katálysis = rozpustenie) je spôsobenie, urýchlenie alebo spomalenie chemickej reakcie katalyzátorom. Rozlišujeme:

  • homogénnu katalýzu pri ktorej sú reaktanty a katalyzátor v rovnakej fáze napr. pridaním kyseliny do kvapalnej reakčnej zmesi
  • heterogénnu katalyzu pri ktorej je katalyzátor v inej fáze napr. vznik amoniaku syntézou dusíka a vodíka s použitím železa ako katalyzátora.