Kohézny fond je štrukturálny nástroj, ktorý od roku 1994 napomáha členským štátom Európskej únie k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov a k stabilizácii ich ekonomík.

Kohézny fond financuje až 85% požadovaných nákladov na veľké projekty, týkajúce sa ekológie a dopravnej infraštruktúry. Tým upevňuje súdržnosť a solidaritu v rámci EÚ. Týka sa najmenej prosperujúcich členských štátov Únie, ktoré majú hrubý domáci produkt (HDP) na hlavu nižší než 90% priemeru EÚ (od 1.5. 2004 sa týka Grécka, Portugalska, Španielska, Cyprusu, Česka, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Slovenska a Slovinska).

Na obdobie rokov 20042006 bolo v Kohéznych fondoch k dispozícii 15,9 miliárd eur (v cenách roku 2004). Viac ako polovica z celkovej čiastky (8,49 miliárd eur) bola rezervovaná pre nové členské štáty.