Otvoriť hlavné menu
Magnificat/magnifikat prenesene znamená chválospev, ďakovný spev.

Magnificat (z lat. Magnificat anima mea Dominum) je cirkevná kantáta (chválospev), skomponovaná na latinský text Lukášových evanjelií. Je napísaný pre päť sólových hlasov, ako aj pre paťhlasný miešaný zbor a orchester. Skladá sa z dvanastich častí, pričom každú interpretuje iný súbor vokalistov a inštrumentalistov.