Molová stupnica

Prehľad mólových stupnícUpraviť

Základnou molovou stupnicou je aiolská (alebo aj prirodzená) a mol, ktorá sa skladá z tónov A,H,C,D,E,F,G,A.

 

Obsahuje rovnaké tóny ako základná durová stupnica C-dur, ale začína 6. stupňom stupnice C-dur. Poltóny má medzi 2. a 3., a medzi 5. a 6. stupňom. Ak ju rozdelíme na dve rovnaké časti, tetrachordy, budú tieto na rozdiel od stupnice C-dur rôzne. Vzdialenosti medzi stupňami prvého tetrachordu budú: celý tón - poltón - celý tón, vzdialenosti druhého tetrachordu budú: poltón - celý tón - celý tón. Tento predpis platí pre všetky prirodzené molové stupnice. (V prípade durových stupníc sú oba tetrachordy rovnaké).

Ďalšie molové stupniceUpraviť

Ďalšie molové stupnice vytvoríme najľahšie tak, že jednotlivé durové stupnice začneme vždy ich 6. stupňom. Takto môžeme ku každej durovej stupnici vytvoriť molovú stupnicu s rovnakým predznamenaním.

Ďalšou možnosťou je že použijeme podobné pravidlo, ako pri durových stupniciach.

V prípade molových stupníc s krížikmi postupujeme tak, že ďalšiu stupnicu začneme druhým tetrachordom predošlej stupnice (t. j. jej 5. stupňom) a pridáme krížik navyše. Krížik sa pridáva vždy k druhému stupňu novej stupnice.

V prípade molových stupníc s béčkami postupujeme tak, že ďalšiu stupnicu začíname o štyri stupne nižšie a pridáme béčko navyše a to ku šiestemu stupňu novej stupnice.

Prehľad molových stupníc:Upraviť

Molové stupnice
Stupnice tóny Predznamenania
ais mol ais his cis dis eis fis gis ais 7#
dis mol dis eis fis gis ais h cis dis 6#
gis mol gis ais h cis dis e fis gis 5#
cis mol cis dis e fis gis a h cis 4#
fis mol fis gis a h cis d e fis 3#
h mol h cis d e fis g a h 2#
e mol e fis g a h c d e 1#
a mol a h c d e f g a žiadne #


d mol d e f g a b c d 1b
g mol g a b c d es f g 2b
c mol c d es f g as b c 3b
f mol f g as b c des es f 4b
b mol b c des es f ges as b 5b
es mol es f ges as b ces des es 6b
as mol as b ces des es fes ges as 7b

Harmonická molová stupnicaUpraviť

Harmonické molové stupnice sa vytvorili z prirodzených zvýšením 7. stupňa stupnice. Harmonické molové stupnice majú poltónové vzdialenosti medzi 2./3., 5./6. a 7./8. stupňom, kým medzi 6./7. je vzdialenosť až 1,5 tónu (nazývaná hiatus).

Napr.:

  • a-mol aiolská: A H C D E F G A

 

  • a-mol harmonická: A H C D E F GIS A

 

Melodická molová stupnicaUpraviť

Melodické molové stupnice sa vytvorili z harmonických molových stupníc tak, aby sa odstránila 1,5 tónová vzdialenosť (hiatus) medzi 6./7. stupňom. To sa dosiahlo tak, že sa zvýšil o poltón 6. stupeň. Ak rozdelíme stupnicu na dva tetrachordy (po 4 stupne), potom prvý tetrachord bude typický molový (so vzdialenosťami celý tón - poltón - celý tón), kým druhý tetrachord bude typický durový (vzdialenosti celý tón - celý tón - poltón). Pri hre stupnice smerom nadol by sme preto začínali durovým tetrachordom a pokračovali molovým, čo neznie príliš melodicky. Preto sa melodická stupnica smerom nadol hrá rovnako ako prirodzená ( aiolská ), t. j. bez zvýšeného 6. a 7. stupňa.

Napr.:

  • a mol aiolská: A H C D E F G A - A G F E D C H A

 

  • a-mol Melodická: A H C D E FIS GIS A - A G F E D C H A