Nádory (MKCH-10)

zoznamový článok projektov Wikimedia

II. kapitola - NÁDORY (MKCH-10, C00 - D48)


Obsahuje tieto skupiny položiek:

Kódy Popis
C00 - C14 Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana
C15 - C26 Zhubné nádory tráviacich orgánov
C30 - C39 Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov
C40 - C41 Zhubné nádory kosti a kĺbovej chrupky
C43 - C44 Melanóm a iné zhubné nádory kože
C45 - C49 Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva
C50 Zhubné nádory prsníka
C51 - C58 Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov
C60 - C63 Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov
C64 - C68 Zhubné nádory močovej sústavy
C69 - C72 Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí CNS
C73 - C75 Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním
C76 - C80 Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných (NS) lokalizácií
C81 - C96 Zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva
C97 Zhubné nádory s viacnásobným primárnym výskytom na rozličných miestach
D00 - D09 Karcinómy in situ
D10 - D36 Nezhubné nádory
D37 - D48 Nádory neurčitého alebo neznámeho správania


Poznámky:

1. Primárne, nepresne určené, sekundárne a nešpecifikované lokalizácie zhubných nádorov
Pod položky C76 - C80 sa zaraďujú zhubné nádory, ktorých pôvodné miesto vzniku nemožno presne určiť, alebo ak ide o diseminovanú, metastatickú, alebo generalizovanú formu rakoviny bez uvedenia primárnej lokalizácie (miesta jej pôvodného vzniku). V oboch prípadoch sa primárna lokalizácia pokladá za neznámu.

2. Funkčná aktivita
V tejto kapitole sú zatriedené všetky nádory bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú funkčne aktívne. Podľa potreby možno na označenie funkčnej aktivity v spojení s akýmkoľvek nádorom používať doplnkový kód zo IV. kapitoly, napríklad: zhubný feochromocytóm nadobličky produkujúci katecholamín - kód C74, doplnkový kód E27.5; bazofilný adenóm podmozgovej žľazy (hypofýzy) s Cushingovým syndrómom - kód D35.2, doplnkový kód E24.0.

3. Morfológia
Zhubné nádory sa delia na viacero veľkých morfologických (histologických) skupín: karcinómy vrátane plochobunkových (skvamóznych) karcinómov a adenokarcinómy; sarkómy; iné nádory mäkkého tkaniva vrátane mezoteliómov; lymfómy (Hodgkinov a non-Hodgkinov lymfóm); leukémie; iné špecifikované a miestne špecifické typy a nešpecifikované zhubné nádory. Výraz rakovina je zovšeobecňujúci termín a používa sa na označenie akejkoľvek z uvedených skupín, ale iba výnimočne v spojitosti so zhubnými nádormi lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva. Názov karcinóm (v užšom význame zhubný epiteliálny nádor) sa dakedy nesprávne používa ako synonymný s výrazom rakovina.
V II. kapitole sú nádory usporiadané prevažne podľa lokalizácie, v širokých zoskupeniach podľa správania. Morfologická charakteristika sa v názvoch položiek a podpoložiek uvádza iba výnimočne. Na identifikovanie histologického typu nádoru slúžia osobitné morfologické kódy, ktoré sú prevzaté z Medzinárodnej klasifikácie chorôb pre onkológiu (MKCH-0), ktorá používa dvojosovú klasifikáciu a umožňuje samostatné kódovanie topografie a morfológie. Tieto kódy majú šesť miest: prvé štyri číslice vyznačujú histologický typ; piata číslica vyznačuje kód pre správanie (zhubný primárny, zhubný sekundárny (metastatický), in situ, nezhubný, neurčený či zhubný, alebo nezhubný); šiesta číslica je kódom pre histologický stupeň (diferenciácia) pri solídnych nádoroch a ako špeciálny kód pre lymfómy a leukémie.

4. Zhubné nádory presahujúce hranice jednotlivých lokalizácií (prekrývajúce lézie)
Položky C00 - C75 slúžia na klasifikovanie primárnych zhubných nádorov podľa miesta ich vzniku. Viaceré trojmiestne položky sa ďalej rozčleňujú na podpoložky alebo pomenované časti príslušného orgánu. Nádor, ktorý presahuje dve alebo viac susediacich lokalizácií trojmiestnej položky a ktorého miesto vzniku sa nedá určiť, sa zaraďuje do podpoložky .8 - presahujúca lézia v tom prípade, ak sa kombinácia týchto podpoložiek nevyznačuje špecifickým kódom inde. Napríklad karcinóm pažeráka a žalúdka sa vyznačuje špecifickým kódom C16.0 (kardia), kým karcinóm hrotu a spodnej plochy jazyka kódom C02.8. Naproti tomu karcinóm hrotu jazyka šíriaci sa na spodnú plochu má mať kód C02.1, lebo miesto vzniku - hrot jazyka - je známe. Výraz „presahujúca“ označuje priľahlé miesta (jedno pri druhom). Hoci numerická následnosť podpoložiek a anatomická sublokalizácia sa často zhodujú, nie je to vždy tak (napr. močový mechúr C67.-), preto si má kódujúci overiť topografické vzťahy v príručke anatómie.
S ohľadom na nádory, ktoré dakedy presahujú hranice trojmiestnych položiek v určitých systémoch, sa navrhli tieto podpoložky:

 • C02.8 Presahujúca lézia jazyka
 • C08.8 Presahujúca lézia hlavných slinných žliaz
 • C14.8 Presahujúca lézia pery, ústnej dutiny a hltana
 • C21.8 Presahujúca lézia konečníka, anusu a análneho kanála
 • C24.8 Presahujúca lézia žlčových ciest
 • C26.8 Presahujúca lézia tráviacich orgánov
 • C39.8 Presahujúca lézia dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov
 • C41.8 Presahujúca lézia kostí a kĺbovej chrupky
 • C49.8 Presahujúca lézia spojivového a mäkkého tkaniva
 • C57.8 Presahujúca lézia ženských pohlavných orgánov
 • C63.8 Presahujúca lézia mužských pohlavných orgánov
 • C68.8 Presahujúca lézia močových orgánov
 • C72.8 Presahujúca lézia centrálneho nervového systému

Ako príklad sa uvádza karcinóm žalúdka a tenkého čreva, ktorý sa kóduje ako C26.8, Presahujúca lézia tráviacich orgánov.

5. Zhubné nádory ektopického tkaniva
Zhubné nádory ektopického tkaniva sa kódujú podľa príslušnej lokalizácie, napr. ektopický zhubný nádor podžalúdkovej žľazy má mať kód podžalúdková žľaza, bližšie neurčený C25.9.

6. Používanie Medzinárodnej klasifikácie chorôb pre onkológiu (MKCH-0) II. kapitola MKCH zabezpečuje iba neúplnú topografickú klasifikáciu určitých morfologických typov. Topografické kódy uvedené v MKCH-0 používajú v podstate tie isté troj- a štvormiestne položky, akými sa v II. kapitole MKCH označujú primárne zhubné nádory (C00 - C76, C80). Umožňujú tým špecifikovať lokalizáciu iných nádorov (zhubný sekundárny /metastatický/, nezhubný, in situ, neurčený či zhubný, alebo nezhubný a neznámy). Okrem topografických a morfologických kódov obsahuje MKCH-0 zoznam nádorom podobných lézií a stavov. Odporúča sa, aby organizácie, ktoré majú záujem o identifikáciu miesta a morfológiu nádorov, napríklad onkologický register, onkologické nemocnice, oddelenia patológie a iné zariadenia špecializujúce sa na onkológiu, používali ICD-O.