Nariadenie (právny akt)

Nariadenie môže byť:

 • v užšom zmysle na Slovensku (a podobne v Česku) oficiálny názov niektorých typov všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov verejnej správy (a historicky aj názov zákona Slovenskej národnej rady),
 • v širšom zmysle (v právnej teórii) akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis (zriedkavo aj vnútorný predpis) verejnej správy,
 • názov jedného typu právneho predpisu Európskej únie.

Podrobnosti o prvých dvoch významoch pozri nižšie. O treťom význame pozri nariadenie (EÚ).

Nariadenie ako názov predpisu upraviť

V súčasnosti je nariadenie na Slovensku (podobne, ale sčasti odchylne, v Česku):

 • 1. oficiálny názov nasledujúcich typov všeobecne záväzných normatívnych právnych aktov (všeobecne záväzných právnych predpisov) vykonávateľov verejnej správy: nariadenie vlády (starší názov: vládne nariadenie) a všeobecne záväzné nariadenie obce alebo samosprávneho kraja[1][2][3][4][5][6]
 • 2. niektorých typov vnútorných (t. j. nie všeobecne záväzných) predpisov ministerstiev alebo iných štátnych orgánov a inštitúcií (napr. nariadenie ministra/ministerstva, nariadenie nejakého úradu)[7][8]

Historicky platilo nasledujúce:

 • k bodu 1 (od roku 1918)[3][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]:
  • V období povojnového Česko-Slovenska existovali nielen nariadenia centrálnej vlády, ale v rokoch 1969 – 1992 aj nariadenia republikových vlád a na území Slovenska v rokoch 1960 – 1968 nariadenie predsedníctva Slovenskej národnej rady a od 40. rokov do roku 1960 nariadenie zboru povereníkov
  • V období povojnového Česko-Slovenska všeobecne záväzné nariadenia (v rokoch 1948 – 1960 nazývané len nariadenia) vydávali tzv. národné výbory (Po zrušení národných výborov, teda od roku 1990, obce (do roku 1992) a okresné úrady (aj po roku 1992) vydávali namiesto všeobecne záväzných nariadení „všeobecne záväzné vyhlášky“).
  • Odchylne od dnešného právneho stavu existoval v období do roku 1921 a potom zas v období 1948 – 1960 aj všeobecne záväzný právny predpis pod názvom nariadenie ministra/ministerstva (nie je zhodný s vyššie spomenutým vnútorným predpisom nariadenie ministra/ministerstva), resp. na území Slovenska od 40. rokov do roku 1960 aj nariadenie povereníka/povereníctva.
  • Odchylne od dnešného právneho stavu existovali v období predvojnového Česko-Slovenska od roku 1920 občas aj tzv. nariadenia (vlády) s mocou zákona, t. j. právne predpisy prijaté vládou, ale majúce rovnaké postavenie ako zákon parlamentu. (Podobné nariadenia ale existovali už aj predtým za Rakúskej monarchie.)
  • V období predvojnového Česko-Slovenska existovali namiesto dnešných všeobecne záväzných nariadení „nariadenia“ okresných úradov, krajinských úradov, krajinského prezidenta a pod. a do roku 1928 na Slovensku (aj) nariadenia župného úradu, župana a pod.
 • Okrem toho bolo historicky nariadenie zriedkavo aj názov niektorých všeobecne záväzných právnych aktov zákonodarného orgánu (t. j. nie orgánu verejnej správy), najmä názov tzv. nariadenia Slovenskej národnej rady.[9][22][23][24]

Nariadenie ako termín právnej teórie upraviť

Nariadenie je na Slovensku a v Česku v právnej teórii (a v nemecky hovoriacich štátoch často aj v právnej praxi):

Podrobnosti pozri napr. v článku všeobecne záväzný právny predpis.[2][25][10][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]
 • b) zriedkavo: ako bod a, ale okrem aktov neústredných (napr. krajských, okresných, obecných) orgánov[9]
 • c) na Slovensku/v Česku zriedkavo zastarano, ale v nemeckej právnej teórii ešte občas dodnes: súhrnné označenie pre bod a (tzv. právne nariadenie či nariadenie v užšom zmysle) + vnútorné predpisy v rámci verejnej správy (tzv. správne nariadenie či správny predpis)[39][40]. Podrobnosti pozri napr. v článkoch všeobecne záväzný právny predpis a vnútorný predpis.

Poznámky upraviť

 1. V širšom zmysle pojem normatívny správny akt zahŕňa aj vnútorné predpisy, štatutárne predpisy atď.[5]
 2. V užšom zmysle pojem podzákonný právny predpis nezahŕňa právne predpisy neústredných orgánov[10].

Zdroje upraviť

 1. Ústava SR – čl. 120, 68, 71
 2. a b zákon č. 400/2015 Z.z.
 3. a b PRUSÁK, Jozef. Teória práva. 2. vyd., dotl.. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2001. ISBN 80-7160-146-2. , s. 191 – 197
 4. nařízení (význam b). In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 5 m-o. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3. s. 303
 5. a b abstraktní formy správní činnosti. In: HENDRYCH, Dušan et al. Právnický slovník. 2., rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-740-5.
 6. SCHLESINGER, Petr. 18 Jak se vyznat v právních předpisech [online]. vzdelanyzastupitel.cz, [cit. 2017-04-08]. Dostupné online. s. 180
 7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prehľad interných aktov riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [online]. minv.sk, [cit. 2017-04-08]. Dostupné online. (Poznámka: Kliknúť na link súboru)
 8. AGLO solutions (www.aglo.sk). Vestníky MO SR vydané v roku 2016 :: Ministerstvo obrany SR [online]. mosr.sk, [cit. 2017-04-08]. Dostupné online.
 9. a b c nařízení. In: PROCHÁZKA, Vladimír, ed. Příruční slovník naučný x. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1966
 10. a b c nařízení. In: MADAR, Zdeněk et al. Právnický slovník. Díl 1. A-O. 5., podstatně přeprac. a dopln. vyd. Praha: Panorama, 1988. s. 514
 11. právo. In: Encyklopédia Slovenska 4. zväzok N – Q. Bratislava: Veda, 1980. s. 511
 12. nařizovací právo; politická správa In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí, díl 5. N – Q. Praha: Československý kompas, 1931. s. 58; 844 – 845
 13. zákon č. 1/1993 Z. z.
 14. Ústavy 9. mája 1948 – § 90, §119, §122
 15. zákon č. 77/1959 Sb. – §2d
 16. zákon 214/1948 Sb. – §1 a §9
 17. zákon č. 2/1956 Sb. n. SNR
 18. zákon č. 12/1954 Sb. -§ 5
 19. Ústava ČSSR znenie účinné k 11.7.1960, znenie účinné k 1.1.1969, znenie účinné k 1.1.1991
 20. 472/1990 Zb. – §7 ods. 7
 21. zákon č. 125/1927 Sb. – čl. 3
 22. Slovenská národná rada. In: Encyklopédia Slovenska 5. zväzok R – Š. Bratislava: Veda, 1981. s. 324
 23. zákon č. 65/1946 – čl. 1 ods. 3
 24. Ústava 1948 – § 175 ods. 2
 25. nařízení. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 5 m-o. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3. s. 303 (Poznámka: Takmer identický text (prvého významu hesla) je v hesle nariadenie Všeobecného encyklop. slovníka M-R z roku 2002)
 26. nařízení. In: Malá československá encyklopedie 4 M – Pol. Praha: Academia, 198x. s. 433 – 434.
 27. vyhláška. In: Universum: všeobecná encyklopedie. [CD]. 5. digitálna publikácia 1. knižného vydania. Praha: Odeon, 2006 (2001). ISBN 80-207-1060-4.(Poznámka: Posl. veta v hesle)
 28. zákon č. 1/1993 Z.z.
 29. zákon č. 222/1996 Z.z. – §3 ods. 2
 30. zákon č. 515/2003 – § 5 ods. 1
 31. zákon č. 472/1990 Zb. – §7 (7)
 32. PRUSÁK, Jozef. Teória práva. 2. vyd., dotl.. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2001. ISBN 80-7160-146-2. , s. 191 – 195
 33. POTĚŠIL, L. Individuální správní akty (Disertační práce). Brno: Masarykova universita – Právnická fakulta – Katedra správní vědy a správního práva, 2009/2010 dostupné online, kap. 3.4 (na rôznych miestach v kapitole a najmä na konci kapitoly) a poznámka č. 222
 34. HARVÁNEK, Jaromír et al. Teorie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1791-0. str. 149
 35. právo. In: Encyklopédia Slovenska 4. zväzok N – Q. Bratislava: Veda, 1980. s. 511
 36. nařizovací právo In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí, díl 5. N – Q. Praha: Československý kompas, 1931. s. 58
 37. Bruno Binder/Margit Mayr – Kurs Recht I- SS 2009 – Download Öffentliches Recht [online]. wirtschaftsrecht-binder.at, [cit. 2017-04-08]. Dostupné online. s. 4
 38. Rechtsverordnung [online]. anwalt24.de, [cit. 2017-04-08]. Dostupné online.
 39. POTĚŠIL, L. Individuální správní akty (Disertační práce). Brno: Masarykova universita – Právnická fakulta – Katedra správní vědy a správního práva, 2009/2010 dostupné online, kap. 3.4 (začiatok kapitoly)
 40. www.Rechtslexikon.net. Verordnung [online]. rechtslexikon.net, [cit. 2017-04-08]. Dostupné online.