Nedeľa (Novomeský)

Nedeľa je debutová zbierka básní Laca Novomeského. Prelína sa v nej sociálna línia s avantgardnou. Patrí k asociačnej poézií. Verše idú za sebou na základe asociácií, pretože len tak sa dá zachytiť premenlivá skutočnosť. Typické je pre ňu zhusťovanie skutočnosti do lyrickej skratky a intenzívne prežívanie času, uchyľuje sa až k príbehovosti. Básne sú sociálne a melancholické. Sú asociatívne, pričom hlavným prostriedkom je metafora. Typickou črtou je sociálne videnie. Na svet sa autor pozerá očami slúžky a prostitútky. Snaží sa im pomôcť, ale uvedomuje si, že jeho vyznanie nie je dostatočne silné. Používa depoetizovaný jazyk - bežnú syntax a bežnú skladbu.