Neinerciálna vzťažná sústava

Neinerciálna vzťažná sústava je vzťažná sústava, v ktorej neplatí 1. Newtonov pohybový zákon ani 3. Newtonov pohybový zákon, tzn. že teleso, aj keď na neho nepôsobí žiadna sila alebo výslednica síl je nulová, mení svoj pohybový stav (rýchlosť). Zmena pohybového stavu sa vysvetľuje zotrvačnou silou, ktorej pôvod je mimo neinerciálnej vzťažnej sústavy.

Neinerciálne vzťažné sústavy sa, vzhľadom na inerciálne vzťažné sústavy, pohybujú nerovnomerne (s nenulovým zrýchlením). Rovnako veľké zrýchlenie, ale opačného smeru, majú všetky telesá v neinerciálnej vzťažnej sústave (ak na nich nepôsobí ďalšia sila).

Neinerciálnou vzťažnou sústavou je aj Zem, lebo na pohybujúce sa telesá pôsobí Coriolisova sila. To možno názorne ukázať pomocou Foucaultovho kyvadla.