Nizozemsko môže byť slovenské označenie pre:

  • historické územie zodpovedajúce dnešnému Holandsku, Belgicku, Luxembursku a časti severného Francúzska (po anglicky „Low Countries“).
  • u niektorých autorov skrátený názov pre Spojené nizozemské provincie (a čiastočne aj Batávsku republiku a napoleonovské Holandské kráľovstvo – teda do roku 1815), u niektorých autorov aj pre Spojené nizozemské kráľovstvo (teda do roku 1830); iní autori v týchto prípadoch používajú názov „Holandsko“ (pre obdobie od roku 1830 teda názov „Holandsko“ namiesto Nizozemsko používajú všetci autori)
  • súčasť názvu štátnych útvarov na území historického územia Nizozemsko, a to:
Nizozemsko pri pohľade z vesmíru

Treba poznamenať, že najnovšie niektoré zdroje (napr. Veľký atlas svetových dejín) – azda nesprávne – výraz Nizozemsko vôbec nepoužívajú a nahradili ho paušálne výrazom Holandsko (čo je obdobné terminológii západoeurópskych jazykov v tom zmysle, že sa historické aj dnešné nizozemské štáty označujú len jedným názvom). Podľa takéhoto prístupu hovoríme o „Holandsku“ už napríklad v 14. storočí a máme napríklad „Španielske Holandsko“ namiesto „Španielskeho Nizozemska“ a podobne.

Vo veľkej väčšine iných jazykov sa na rozdiel od slovenčiny jazykovými ekvivalentmi výrazu Nizozemsko (Netherlands, Niederlanden, Pays Bas…) označuje aj dnešné Holandsko, čím sa zabraňuje zámene s regiónom (teda časťou) Holandska nazývaným Holland.

Pozor na zámenu v češtine, kde slovenskému Nizozemsko zodpovedá české Nizozemí, a slovenskému Holandsko (v zmysle celý dnešný štát) české Nizozemsko.

Dejiny historického územia Nizozemsko upraviť

V 14. a 15. storočí sa územie Nizozemska stalo prakticky najvyspelejšou časťou Európy a toto územie ostalo až dodnes jednou z najvyspelejších častí sveta. Územie nemalo v stredoveku spoločného vládcu, až v 15. storočí väčšina štátikov/provincií na jeho území pripadla spoločne burgundským vojvodom a po vymretí burgundského rodu Habsburgovcom. V roku 1579 (nizozemská revolúcia) sa územie rozpadlo na dve časti:

  • V severnej časti Nizozemska (dnešné Holandsko) bola v rokoch 1579 – 1581 Utrechtská únia a v rokoch 1581 – 1795 republika nazývaná Spojené nizozemské provincie (alebo po slovensky u niektorých autorov od tohto roku aj Holandsko – podľa najvýznamnejšej provincie Holland). V rokoch 1795 – 1806 tu existoval francúzsky vazalský štát Batávska republika, v rokoch 1806 – 1810 napoleonovské Holandské kráľovstvo, v rokoch 1810 – 1814 bolo územie súčasťou Francúzskeho cisárstva. Od roku 1815 dodnes je opäť samostatné pod názvom Holandské kráľovstvo (Holandsko), pričom v rokoch 1815 – 1830 do tohto kráľovstva (vtedy neoficiálne nazývaného aj Spojené kráľovstvo nizozemské) patrilo aj územie Belgicka, ktoré sa v roku 1830 od Holandska znova odtrhlo.
  • Južná časť Nizozemska (dnešné Belgicko) zostala Habsburgovcom (Španielske Nizozemsko (do 1714), Rakúske Nizozemsko (1714 – 1792/94), 1790 prechodne Spojené štáty belgické). V rokoch 1792/94 – 1814 bolo územie súčasťou Francúzska, v rokoch 1815 – 1830 súčasťou Holandského kráľovstva (vtedy neoficiálne nazývaného aj Spojené kráľovstvo nizozemské). V roku 1830 sa od Holandska odtrhlo ako Belgické kráľovstvo (Belgicko).

Luxembursko väčšinou zdieľalo dejiny belgickej časti, od roku 1830 však existovalo samostatne v personálnej únii s Holandskom a od roku 1890 má vlastných vládcov.

Externé odkazy upraviť

  • DVONČ, Ladislav. Holandsko a Nizozemsko. Slovenská reč (Bratislava: Veda), 1985, roč. 50, čís. 1, s. 62 – 64. Dostupné online [cit. 2020-11-10]. ISSN 1338-4279. (treba dodať, že medzičasom je termín Holandsko v slovenčine aj oficiálne normovaný ako oficiálny názov štátu)