Normalizácia

rozlišovacia stránka

Normalizácia môže byť

 • všeobecne:
  • uvedenie do normálneho stavu alebo spontánna zmena smerom k normálnemu stavu
  • spôsobenie považovania niečoho za normálne, začlenenie niečoho do normy
 • v technike:
  • zisťovanie, zjednocovanie a zefektívňovanie konštrukcie a výroby opakujúcich sa súčiastok, výrobkov, činností so stabilizovaným vývojom, spravidla v podobe vypracovania, vydávania a uplatňovanie tzv. (technických) noriem, predpisov, smerníc a podobne, pozri technická normalizácia
  • v užšom zmysle len: vypracovanie, vydávanie a uplatňovanie tzv. technických noriem
 • v informatike:
 • v spracovaní obrazov: proces, ktorým sa mení rozsah hodnôt intenzity obrazových prvkov, pozri normalizácia (spracovanie obrazov)
 • v zvukovej technike: proces, ktorým sa analóové a digitálen zvukové dáta povyšujú na jednotnú úroveň hlasitosti, pozri normalizácia (audio)
 • obdobie v dejinách Česko-Slovenska po roku 1969, pozri normalizácia (ČSSR)
 • v sociológii:
 • v práve: skrátene medzinárodná normalizácia
 • v matematike a štatistike:
  • škálovanie oboru hodnôt premennej na určité hodnoty, spravidla medzi 0 a 1 (alebo 0 a 100 %), synonymum: normovanie, pozri normovanie (zmena rozsahu hodnôt)
  • špecificky napríklad: algoritmus, ktorým sa vo vektorovom priestore prevádza množina vektorov, generujúcich nejaký podpriestor, na množinu jednotkových navzájom kolmých vektorov, generujúcich ten istý podpriestor (platí aj pre matice), pozri normalizácia (vektorový priestor)
  • odstraňovanie singularity funkcie, pozri odstrániteľná singularita
 • v štatistike:
 • v metalurgii: normalizačné žíhanie
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.