Oberthov efekt

Oberthov efekt je poznatok, že zmena rýchlosti kozmickej sondy pomocou raketového motora je tým väčšia, čím rýchlejšie sa sonda už pohybuje. Tento efekt je daný skutočnosťou, že palivo nesené sondou už má určitú kinetickú energiu.

Dôsledky v praxiUpraviť

  1. pri štarte viacstupňovej rakety je efektívnejšie využitie paliva vo vyšších (urýchľovacích) stupňoch. Preto je pri konštrukcii viacstupňových rakiet veľmi dôležitá efektivita vyšších (urýchľovacích) stupňov rakety.
  2. pri lete kozmickej sondy je efektívnejšie vykonávať zmeny rýchlosti sondy na tých miestach dráhy, kde už sonda letí vyššou rýchlosťou. Typicky pri prelete okolo hmotného telesa letí sonda najvyššou rýchlosťou v mieste maximálneho priblíženia (toto plynie z Keplerových zákonov nebeskej mechaniky). Využitie tohto poznatku sa nazýva Oberthov manéver. Je pomenovaný po Hermannovi Oberthovi, významnom teoretikovi kozmických letov.

Oberthov manéver nie je to isté čo gravitačný manéver. Základom Oberthovo manévru je aktívna zmena rýchlosti sondy, zatiaľ čo pri gravitačnom manévri sonda iba pasívne prelieta po vhodnej dráhe. Oba manévre však môžu byť vykonané súčasne.

Veľkosť Oberthovo efektu pre parabolickú dráhu je

  <

kde

 je zmena rýchlosti rakety ( Delta-v ),
  úniková rýchlosť v mieste prevedenia manévru
p je koeficient, ktorý udáva, koľkokrát Oberthov efekt zvýši účinok použitia motora v porovnaní s jeho použitím mimo gravitačného pôsobenia telesa

Pozri tiežUpraviť