n-tá odmocnina z čísla x je také číslo y, pre ktoré platí, že y × y × … y = x, kde sa y vyskytuje n-krát. Odmocnina je inverznou funkciou k mocnine. Platí, že n-tá odmocnina čísla x sa rovná 1/n-tej mocnine čísla x:

Diagram funkcie

.

2. odmocnina

Číslo, ktoré odmocňujem, musím rozdeliť na súčin (násobenie) dvoch rovnakých čísiel: , pretože 9 = 3 × 3, z čoho jedno číslo je náš výsledok.

3. odmocnina

Napríklad: = 2, pretože osmičku môžem rozdeliť na súčin 2 × 2 × 2.

4. a ďalšie typy odmocnín fungujú na tom istom princípe, záleží len od toho, aká hodnota je nad odmocninou.

Záporné čísla nie je možné (v množine reálnych čísiel) odmocniť párnou odmocninou (2, 4, 6…), ale dajú sa bez problémov odmocniť nepárnou odmocninou (3, 5, 9…). Je to preto, lebo súčin párneho počtu rovnakých čísiel je vždy kladné číslo: 2 × 2 = 4, ale aj −2 × −2 = 4. Dajú sa však získať výsledky párnych odmocnín záporných čísiel v množine komplexných čísiel.