Operácia je časť technologického procesu vykonávaná bez prerušenia na jednom pracovisku jedným pracovníkom (alebo jednou skupinou pracovníkov) na danom pracovnom predmete (súčiastke).

V rovnakom význame je operácia aj časť písomnej dokumentácie (výrobný postup) - návodu na výrobu predmetu.

Operácia vo výrobnom postupe

upraviť

Výrobný postup sa člení na jednotlivé operácie. Operácie sa ďalej členia na úseky. Pre operáciu je predpísaný výrobný čas. Operácie sa uvádzajú v poradí v akom za sebou skutočne nasledujú. Pre každú operáciu je uvedené jej číslo a dielňa, alebo pracovisko, na ktorom sa bude vykonávať. Ďalej sú uvedené špeciálne výrobné pomôcky.

Príklad

upraviť

Pri výrobe hriadeľa sa môžu vyskytnúť nasledovné operácie:

  1. upichnúť
  2. strediť
  3. sústružiť
  4. brúsiť
  5. začistiť