Papias z Hierapolisu

Papias (2. storočie) bol apoštolský otec, hieropolský biskup. Jeho fragmentárne zachovaná práca „Výklad kázní Pána“ (okolo r. 130) zhŕňa slová a skutky Ježiša Krista a jeho učeníkov. Zmieňuje sa o Markovom evanjeliu, ktoré zoraďuje udalosti tak, ako ich apoštol Peter rozprával svojim poslucháčom. V súvislosti s apoštolom Matúšom konštatuje, že svoje evanjelium napísal podľa pravidiel hebrejského žánru (hebraidi dialekto), „usporiadane“.

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Gecse, G. - Horváth, H.: Malý lexikon biblie. Bratislava: Spektrum 1990. 216 s.