Partia (územie Partov)

Partia bolo v staroveku historické územie na juhovýchod od Kaspického mora obývané pôvodne Partmi.

Pôvodne to bola od cca. 550 pred Kr. satrapia Achajmenovskej perzskej ríše ležiaca medzi satrapiami Média na východe, Perzia (Párs) na juhu, Ária na západe, Hyrkánia na severozápade a Baktria na severozápade. Potom v 4. storočí pred Kr. územie pripadlo Alexandrovi Veľkému, po jeho smrti Seleukovcom a v polovici 3. storočia pred Kr. sa stalo jadrom novovzniknutej Partskej ríše.