Podobnostné číslo

Podobnostné číslo je veličina používaná v teórii podobnosti. Podobnostných čísel je viac, sú tvorené vzájomným vzťahom iných fyzikálnych veličín tak, aby bol výsledok fyzikálne bezrozmerný. Význam podobnostných čísel je v tom, že dva systémy sú si v súvislosti s určitými javmi podobné len ak majú príslušné podobnostné čísla rovnakú hodnotu. Využívajú sa najmä v mechanike tekutín.

Niektoré podobnostné čísla upraviť

Príklad využitia upraviť

Podobnostné čísla slúžia napríklad v letectve pre porovnanie prúdenia okolo reálneho lietadla a jeho modelu.

Všeobecne nie je možné dosiahnuť zhodu všetkých podobnostných čísel pri modelovaní nejakého reálneho javu. Preto sa podmienky modelovania nastavia tak, aby bola dosiahnutá zhoda podobnostného čísla (alebo niektorých ďalších) ktoré majú najväčší vplyv na skúmaný jav. Napríklad pri skúmaní zvukových a nadzvukových rýchlostí lietadla je potrebné počítať s Machovým číslom, pri podzvukových rýchlostiach má význam dodržanie Reynoldsovho čísla.