Poverený obecný úrad

Poverený obecný úrad je obecný úrad v Česku, ktorý v rámci prenesenej pôsobnosti vykonáva na svojom území štátnu správu v rozsahu priznanom obciam s povereným obecným úradom. Obyčajne túto štátnu správu vykonáva aj pre ostatné obce v okolí. Obec s povereným obecným úradom sa niekedy označuje ako obec II. typu alebo II. stupňa, pričom obcou I. stupňa je každá obec, obcou III. stupňa je obec s rozšírenou pôsobnosťou.

Poverený obecný úrad rozhoduje v prvom stupni v správnom konaniu o právach a právom stanovených povinnostiach fyzických a právnických osôb, pokiaľ zákon nestanoví inak.

Niektoré z poverených obecných úradov sú súčasne aj obecné úrady obcí s rozšírenou pôsobnosťou, z čoho vyplývajú ďalšie pôsobnosti štátnej správy.