Právny štát je štát, v ktorom vládne právo. Štát, štátne orgány môžu postupovať len na základe práva a len spôsobom ustanoveným právom. Vládcom, ktorý prikazuje všetkým a každému, je zákon.

Právna istota je možná len za podmienok všeobecne záväzného zákona, ktorý sa musí spravovať aj vládca a vláda jedným z podstatných znakov právneho štátu je zákonnosť, legalita, čiže viazanosť všetkých no najmä štátnych orgánov platným právom. Cieľom je sebalimitácia štátnej moci platným právom. Občanom je dovolené všetko okrem toho, čo zakazujú zákony, štátnym orgánom sa dovoľuje len činnosť na základe zákonov a v ich medziach. Formovanie idey právneho štátu sa spája s požiadavkou deľby moci, spoločenskej zmluvy a zakotvenia a rešpektovania ľudských práv.

Nemecká koncepcia právneho štátu (Rechtsstaat), ktorá sa sformovala v 19. storočí a predchádzala vnútornej demokratizácii stredoeurópskych krajín, zdôrazňuje viazanosť štátnej moci platným právom, zatiaľ čo anglosaská (rule of law) právnu a procesno-právnu ochranu občana (tzv. due process of law) pred zneužívaním moci zo strany štátnych a iných verejných orgánov

Anglosaská predstava právneho štátu zakotvila tieto základné myšlienky:

 1. bez riadneho súdneho procesu nikoho nemožno pozbaviť života, slobody a majetku
 2. nikto nie je nad zákonom, nad právom nestojí najmä štátna moc, takže právny štát je vládou práva
 3. právo sa vyznačuje generalitou a nepôsobí retroaktívne
 • všetky princípy právneho štátu vytvárajú možnosť kontroly moci
 • limited government je požiadavkou na obmedzenie celej moci, všetkých foriem, druhov a metód štátnej moci
 • právny štát si vyžaduje, aby bola limitovaná moc exekutívy a moc zákonodarná i súdna
 • pre demokratický zodpovednostný systém musí byť dominantná nielen priorita občanov pred štátom, ale aj odmietnutie vlády silnej ruky či všeobecného blaha
 • jedným z najvýznamnejších znakov právneho štátu je zákonnosť = legalita a znej vyplývajúca viazanosť štátnych orgánov právom
 • právny štát je štát, ktorý zasahuje do sféry ľudských a občianskych práv i slobôd len do tej miery, pokiaľ je to nevyhnutné a len na základe ústavy a zákonov, takže slobodu človeka obmedzuje len v minimálnej miere
 • niektoré štáty sú viac právnymi štátmi ako iné štáty
 • požiadavkou právneho štátu je právna istota, ktorá znamená možnosť predvídať rozhodnutia štátneho orgánu v konkrétnej veci, ale aj vývoj zákonodarstva
 • dôležitá je pluralita vlastníctva, eknomická sloboda a voľne fungovanie trhu

Princípy právneho štátu upraviť

 • princíp vlády práva, obmedzenej vlády, väčšiny, ústavnosti, zákonnosti, ľudských práv, deľby moci, suverenity ľudu, nezávislosti súdnictva, ekonomické a politické podmienky života spoločnosti, prostredie demokracie a ekonomickej súťaže
 • dôležitá je aj efektívnosť právneho systému

Najvýznamnejšie princípy právneho štátu upraviť

 1. princíp vlády práva a právo na spravodlivý proces
 2. obmedzená vláda limited government
 3. ústavnosť a zákonnosť
 4. deľba moci a kontrola moci
 5. suverenita ľudu
 6. nezávislosť súdnictva
 7. ľudské práva a slobody sú zaručené
 8. každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá