Presnosť merania (angl. measurement accuracy) je miera súčasného výskytu správnosti merania (angl. measurement trueness) a zhodnosti merania (angl. measurement precision). Inak povedané je to miera súčasnej absencie systematickej chyby merania aj náhodnej chyby merania, alebo ešte inak: miera zhody (jednej) nameranej hodnoty s pravou hodnotou meranej veličiny.

Skladá sa z dvoch "častí":

  • Správnosť merania je miera absencie systematickej chyby merania. Inými slovami: miera zhody priemeru, ktorý by vznikol pri nekonečnom množstve hodnôt nameraných za špecifických podmienok merania, s pravou hodnotou meranej veličiny
  • Zhodnosť merania je miera absencie náhodnej chyby merania. Inými slovami: miera vzájomnej zhody nezávislých skúšobných výsledkov získaných za stanovených podmienok. Meria sa napríklad pomocou rozptylu. Podobný je pojem opakovateľnosť merania.

Slovenské názvy uvedených troch medzinárodných pojmov však nie sú ustálené, existujú celkovo tieto možné oficiálne názvy [1]:

  • measurement accuracy: presnosť merania, exaktnosť merania , správnosť merania
  • measurement trueness: správnosť merania, pravdivosť merania
  • measurement precision: zhodnosť merania, precíznosť merania, presnosť merania
  1. LABUDA at al. Terminológia v oblasti analytických chemických meraní, (?)2012 [1] Archivované 2021-03-04 na Wayback Machine (prístup 12. 6. 2019)