Primér je termín používaný v minulosti a najmä v zahraničí na označenie určitého geochronologického obdobia, ktorého presná definícia sa menila podľa autora a menila sa aj v priebehu času. Primér bol najčastejšie súčasťou historického delenia dejín Zeme na obdobia primér – sekundér- terciér- kvartér (resp. spočiatku len na obdobia primér-sekundér). Konkrétne bol primér definovaný jedným z nasledujúcich spôsobov (v odrážkach sú uvedené názvy podľa chronostratigrafickej tabuľky platnej v súčasnosti):

 • a) prekambrium (spočiatku niekedy vrátane kambria) (napr. Wernerovi stúpenci, Blumenbach 1791, Lyell 1833, Phillips 1841)
 • b) prekambrium + paleozoikum (do polovice 19. stor. okrem permu) (napr. Lehmann 1756, Arduino 1760, Lyell 1839 (jedna alternatíva), Phillips 1855, Lyell 1874), v druhej polovici 19. stor. sa takto definovaný primér volal aj paleozoikum v širšom zmysle (napr. Phillips 1841, Lyell 1874)
 • c) prekambrium + kambrium+ ordovik + silúr (napr. Lyell 1839)
 • d) perm + karbón + devón (napr. Haeckel 1866)
 • e) paleozoikum (napr. Owen 1861, Geikie 1903, Reisenauer 1983)

Zdroje k vyššie uvedenému odseku: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]

Treba ale poznamenať, že pre texty do začiatku 19. storočia je priradenie k dnešným výrazom často len približné, pretože autori primér definovali len približne a delenie na geologické obdobia sa vtedy robilo podľa iných kritérií než dnes a nebolo jednotné. Konkrétne primér spočiatku často (nie vždy) znamenal všeobecne kryštalinické podložie neobsahujúce fosílie (podľa vtedajšieho stavu poznania), čo z dnešného pohľadu síce zodpovedá prevažne prekambriu, ale sčasti zahŕňa aj mnohé vyššie vrstvy. [33][34][35]

Názov a synonymá

upraviť

Termín zaviedol Thomas Burnet v roku 1681 v podobe „montes primarii“ (z jeho pohľadu išlo o vrchy vzniknuté pred biblickou potopou). Následne ho používali v Taliansku rôzni autori v 18. stor. vo význame b) v podobe „montii primari“ či „monti primitivi“ (Moro 1740, Tozzetti 1754, Arduino 1760) [36][37][38][8][39].

V nemeckých textoch druhej polovice 18. stor. a začiatku 19. stor. (menej často aj neskôr) boli ekvivalentom pre význam a) alebo b) termíny Uranfängliches Gebirge, Urgebirge, Grundgebirge, primitives Gebirge [pozn 1] [41][42][26][43][44][30][31], vo význame b) aj Ganggebirge/Gang-Gebürge, neskôr vo význame a) aj Gebirge der ersten Formation, Gebirge der ersten Ordnung, primitive Zeit, primitive Periode, vo význame a) alebo b) aj primitive Gerbirge [45][46][43][31][47] a vo význame a) alebo b) aj Primär (Primärzeit, Primär-Gebirge), pričom Primär(zeit) v 2. pol. 19. stor. nadobudlo význam d) a e) [48][28]. Z vyššie uvedených nemeckých termínov sa v 20. storočí používal väčšinou už len tvar Primär(zeit), vo význame e), a to zhruba do polovice storočia [49][50]; odvtedy sa používa už len termín Paläozoikum (bežný od polovice 19. stor.) [28][51] alebo ako synonymum termín Erdaltertum či Altertum der Erde (od zač. 20. stor.), a to novšie vo význame e), staršie vo význame e)+algonkium. [52][51][53][54]

V čestine (v texte, ktorý je výslovne určený aj pre Slovensko) zaviedol Presl na začiatku 19. stor. ako ekvivalent nemeckého termínu Urgebirge domáci termín prvohory. Následne sa termín prvohory (od 40. rokov 19. storočia aj prahory [55][56], resp. v slovenčine aj pravrchy[57]) teda používal ako ekvivalent vyššie uvedeného významu a) slova primér, čiže ako to, čo dnes voláme prekambrium [58][13][59]. Termín prvohory sa používal aj vo význame b) [60]. V druhej polovici 19. stor. termín prvohory (v slovenčine neskôr ojedinele aj v podobe prvovršie [61]) začal používať vo význame e), čiže ako to, čo dnes voláme paleozoikum (paleozoická éra), [62][63][64]a používa sa v tomto význame dodnes (pozri názve paleozoikum) [65][66][67] . Od 20. stor. existuje pre paleozoikum (novšie vo význame e), staršie vo význame e)+algonkium) aj synonymum starovek Zeme [68][69] [70][64]. Tvar primér bol u nás zriedkavý už v minulosti a dnes sa namiesto neho používa tvar prvohory. [6][7][8]

V angličtine sa ako ekvivalent Montii Primari/Primitivi a Ganggebirge/uranfängliches Gebirge/Urgebirge (významy a) až c) ) používal spočiatku termín Primitive (Era/Period) (prvý doklad 1777), neskôr sa začal používať aj termín Primary (Era/Period/Class/Age) (prvý doklad 1817), pričom frekvencia používania výrazu Primitive od 30. rokov 19. stor. rýchlo klesala. V druhej polovici 19. stor. a na zač. 20. stor. sa používal už takmer len termín Primary (vo význame e) alebo menej často b) ) ako synonymum termínu Paleozoic. Odvtedy sa presadil termín Paleozoic, i keď termín Primary sa ojedinele vyskytuje dodnes. [34][71][72][73][9][35][74][75][76][77] Od 20. stor. sa občas vyskytuje aj termín „Age of Ancient Life“ [78][79][80].

Ostatné jazyky spomenieme už len stručne: Vo francúzštine sa názov „primaire“ (alebo „ère primaire“) používa dodnes [81][82][83]. Podobne v španielčine sa názov „primario“ (alebo „era primaria“) používa dodnes [84][85]. A aj v taliančine sa názov „èra primaria„ (alebo „Primario“) používa dodnes [86][87]. Vo všetkých týchto troch jazykoch sa však namiesto vyššie uvedených tvarov dnes uprednostňuje miestny ekvivalent tvaru paleozoikum.

V ruštine sa v minulosti používal názov pervičnaja era (zhruba do 30. rokov 20. stor. [88]), dnes sa používa už len termín paleozojskaja era (alebo paleozoj). [89][90][91][35]

Poznámky

upraviť
 1. V dobových textoch spočiatku v tvaroch Uranfängliches Gebürge, Urgebürge, Grundgebürge, primitives Gebürge pričom uranfänglich znamená prazačiatočný, Ur- znamená pra-, Grund- znamená základný a slovo Gebürge/Gebirge tu je pôvodne myslené nie ako všeobecný termín pohorie, ale skôr ako termín z baníctva znamenajúci „typ kameňa (v ktorom je ruda), skalná masa, útvar“ [40].
 1. SISSINGH, W. Rocky Roads from Firenze: History of Geological Time and Change 1650-1900 (part III). Utrecht Studies in Earth Sciences, volume 20. ISBN 978-6266-305- 7 dostupné online
 2. WILMARTH, G.. The Geologic Time Classification of the United States Geological Survey Compared with Other Classifications. [s.l.] : U.S. Government Printing Office, 1925. 138 s. S. rôzne strany (napr. 11, 65). dostupné online
 3. GRADSTEIN, Felix M.; OGG, James G.; SMITH, Alan G.. A Geologic Time Scale 2004. [s.l.] : Cambridge University Press, 2004. 589 s. ISBN 978-0-521-78673-7. S. 140.
 4. Martin. Earth's Evolving Systems. [s.l.] : Jones & Bartlett Learning, 2016. 616 s. ISBN 978-1-284-10829-3. S. 148.
 5. HARLAND, W. Brian. A Geologic Time Scale 1989. [s.l.] : Cambridge University Press, 1990. 263 s. ISBN 978-0-521-38765-1. S. 30, 31, 68.
 6. a b REISENAUER, Roman, ed. et al. Co je co?: příručka pro každý den. x . 2. vyd. Praha: Pressfoto, 1983. S. 40, 41
 7. a b Časopis pro mineralogii a geologii. roč. 9-10. 1964. Nakladatelství Československé akademie věd. S. 123 [1]
 8. a b c BOUČEK, Bedřich; KODYM, Odolen. Geologie 2. [s.l.] : Nakladatelství Československé akademie véd, 1958. 794 s. S. 174. (Poznámka: V texte je chyba v druhej vete. Presl zaviedol pre sekundér názov třetihory, nie druhohory.)
 9. a b GEIKIE, A. Text-book of geology. Vol. II. 4th edition. London: Macmillan and Co., 1903. S. 861 (Poznámka: Citované aj vo Wilmarth 1925 S. 33)
 10. NATTERER, P. Gesteinsbildung und Fossilisation [Sonderdruck aus: Wissenschaftsphilosophie der Historischen Geologie, 2014, Kap. 1 & 2]. 2014. S. 20-21 dostupné online
 11. PHILLIPS, John. Manual of Geology (Practical and Theoretical). [s.l.] : R. Griffin, 1855. 669 s. S. 76.
 12. LYELL, Sir Charles. Elements of Geology. [s.l.] : James Kay, Jun. and Brother, 1839. 316 s. S. 157, 163, 164, 264.
 13. a b Vaclav I Stanek. Prirodopis srostonarodni (Naturgeschichte für das Volk). [s.l.] : [s.n.], 1843. 566 s. S. 427.
 14. PRESL, Jan Svatopluk. Krok. Weregny spis wsenaucny pro wzdelance narodu Cesko-Slowanskeho (Krok. Wissenschaftliche Zeitschrift ... hrsg. von I. S. Presl.). [s.l.] : Fetterle, 1823. 666 s. S. 84.
 15. PRESL, Jan Svatopluk. Krok. Weregny spis wsenaucny pro wzdelance narodu Cesko-Slowanskeho (Krok. Wissenschaftliche Zeitschrift ... hrsg. von I. S. Presl.). [s.l.] : Fetterle, 1836. 646 s. S. 239.
 16. Časopis pro mineralogii a geologii, roč. 4, 1959, Nakladatelství Československé akademie vĕd, S. 491 (Poznámka: O Preslových názvoch)
 17. KAYSER, Emanuel. Lehrbuch der geologischen Formationskunde. [s.l.] : [s.n.], 1891 (2016). 400 s. ISBN 978-9925-00913-8. S. 7-9.
 18. WALCHNER, Friedrich August. Handbuch der gesammten Mineralogie in technischer Beziehung (zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen und zum Selbststudium mit besonderer Berücksichtigung der mineralogischen Verhältnisse des Großherzogthums Baden entworfen. Geognosie). [s.l.] : Groos, 1832. 1104 s. S. 283-1089 (najmä 762).
 19. OWEN, R. Paleontology or Systematic Summary of Extinct Animals and Their Geological Relations. Edinburg: Adam and Charles Black. 1861 [2] S. 5
 20. TRIMMER, Joshua. Practical geology and mineralogy (with instructions for the qualitative analysis of minerals). [s.l.] : J. W. Parker, 1841. 519 s. S. 175-179.
 21. Geognosie. In: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge (A-G. 59., Geoaris-Georg). [s.l.] : Brockhaus, 1854. 437 s. S. 41.
 22. JOHNSON, M. E. Early Geological Explorations of the Silurian System in Iowa. In: Proceedings of the Iowa Academy of Science, Vol. 84, 1977, Art. 8, S. 152
 23. GROSSI, Francesco. Giovanni Arduino. Il geologo che "inventò" le ere [online]. geoitaliani.it, [cit. 2018-02-23]. Dostupné online.
 24. HSÜ, Kenneth J.; BRIEGEL, Ueli. Geologie der Schweiz (Ein Lehrbuch für den Einstieg, und eine Auseinandersetzung mit den Experten). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 221 s. ISBN 978-3-03488663-5. S. 23.
 25. MORRELL, Jack. John Phillips and the Business of Victorian Science. [s.l.] : Routledge, 2017. 457 s. ISBN 978-1-351-15486-4. S. koniec kapitoly 6.4.
 26. a b WERNER, A. G.. Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebürgsarten. Dresdeb : Walther, 1787. 28 s.
 27. Henry Thomas La Beche (Sir).). Handbuch der Geognosie. [s.l.] : Duncker und Humblot, 1832. 612 s. S. 37.
 28. a b c HAECKEL, Ernst. Generelle Morphologie der Organismen: Bd. Allgemeine Entwickelungsgeschichte der Organismen. [s.l.] : G. Reimer, 1866. 650 s. S. 318-319.
 29. LYELL, Ch. The Student’s Elements of Geology. London. 1874. S. 108 a nasl. dostupné online
 30. a b BLUMENBACH, Johann Friedrich. Handbuch der Naturgeschichte. [s.l.] : J.C. Dieterich, 1791. 704 s. S. 516-523. [3]
 31. a b c BLUMENBACH, Johann Friedrich. D. Joh. Fr. Blumenbach's Handbuch der Naturgeschichte. [s.l.] : apud Johann Christian. Dieterich, 1799. 708 s. S. 511-516.
 32. Geognosie. In: Allgemeines deutsches conversations-lexicon für die gebildeten eines jeden standes. [s.l.] : Gebrüder Reichenbach, 1840. 886 s. S. 504.
 33. SISSINGH, W. Rocky Roads from Firenze: History of Geological Time and Change 1650-1900 (part III). Utrecht Studies in Earth Sciences, volume 20. ISBN 978-6266-305- 7 dostupné online, najmä str. 480, 482, 486
 34. a b heslá primary a primitive. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-956383-8.
 35. a b c heslá primary a primitive. In: Belousov, V. I. Tolkovyj geologičeskij anglo-russkij slovar. 2009 [4]
 36. SISSINGH, W. Rocky Roads from Firenze: History of Geological Time and Change 1650-1900. Utrecht Studies in Earth Sciences, volume 20. ISBN 978-6266-305- 7 dostupné online, najmä str. 319, 480, 486
 37. VAI, Gian Battista; CALDWELL, W. G. E.. The Origins of Geology in Italy. [s.l.] : Geological Society of America, 2006. 223 s. ISBN 978-0-8137-2411-9. S. 160-167.
 38. Časopis pro mineralogii a geologii. [s.l.] : Nakł. Československé akademie vĕd., 1964. 1206 s. S. 123.
 39. Pozri aj zdroje k úvodnému odseku tohto článku
 40. Zdroje sú v tomto článku uvedené ako zdroje k vete, v ktorej je obsiahnutá táto poznámka.
 41. SISSINGH, W. Rocky Roads from Firenze: History of Geological Time and Change 1650-1900. Utrecht Studies in Earth Sciences, volume 20. ISBN 978-6266-305- 7 dostupné online, 481-642
 42. Gebirge 5b. In: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [5]
 43. a b Urgebirge. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 19. Leipzig 1909, S. 958 [6]
 44. BLUMENBACH, Johann Friedrich. D. Joh. Fr. Blumenbachs ... Handbuch der Naturgeschichte. [s.l.] : Dieterich, 1797. 714 s. S. 513.
 45. Johann Heinrich Moritz von Poppe. Ausführliche physische Geographie und Atmosphärologie; oder, Die Naturlehre unserer Erde im Ganzen, nebst der Lehre von den Lufterscheinungen und von der Mitterung (für alle Stände bearb). [s.l.] : C.F. Osiander, 1837. 370 s. S. 46.
 46. URE, Andrew. Handwörterbuch der practischen Chemie, angewendet auf die anderen Zweige der Naturkunde, wie auf Künste und Gewerbe. [s.l.] : Landes-Industrie-Comptoir, 1825. 1032 s. S. 554.
 47. SCHMIDL, Adolph. Das Kaiserthum Oesterreich (in zwei Bänden, mit vielen artistischen Beigaben. ¬Die Alpenländer; 4: Das Königreich Illirien. 1,4). [s.l.] : Scheible, 1840. 150 s. S. 142.
 48. BEER, Eduard. Neuestes Fremdwörterbuch zur Verteutschung und Erklärung aller in Sprache und Schrift vorkommenden nicht teutschen Wörter, Redensarten, Kunstausdrücke und Abkürzungen (mit beständiger Angabe ihrer Betonung, Aussprache und Abstammung, so wie des Geshclechts der Hauptwörter. L - Z). [s.l.] : Voigt, 1838. 574 s. S. 245.
 49. Knaurs Konverstaions-Lexikon. Berlin: Verlag von Th. Knaur Nachf., 1932. S. 481
 50. EHRENBERG, Kurt. Paläozoologie. [s.l.] : Springer-Verlag, 1960 (2013). 408 s. ISBN 978-3-7091-8058-7. S. 12.
 51. a b STÖCKER, Friedrich W., ed. a DIETRICH, Gerhard, ed. Biologie Band 1/ A – Me . 6., überarbeitete und erw. Aufl. Leipzig: VEB F.A. Brockhaus, 1986. Brockhaus ABC. ISBN 3-325-00071-1. S. 243
 52. Geographie der Vorwelt (Paläogeographie). [s.l.] : B.G. Teubner, 1919. 104 s. S. 101.
 53. Erdzeitalter [online]. kerling-web01.from-de.com, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online. Archivované 2018-03-26 z originálu.
 54. ARLDT, T. Die Entwicklung der Kontinente und Ihrer Lebewelt. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann. 1907 [7] S. 564
 55. SCHOEDLER, F., STARÝ, K.. Schoedlerova kniha přírody. Díl II.. [s.l.] : I. L. Kober, 1870. 566 s. S. 103-104.
 56. ZAP, K. V.. Karla Wladislawa Zapa wšeobecný zeměpis. [s.l.] : W kommissí Frant.Řiwnáče, 1850. 824 s. S. 508.
 57. KOŽEHUBA, J. Prírodopis pre národné školy - Nerastopis. 1872 [8] Archivované 2018-03-27 na Wayback Machine S. 25
 58. PRESL, Jan Svatopluk. Krok (weřegný spis wšenaučný pro wzdělance národu Česko-Slowanského). [s.l.] : Wytištěný u Josefy owdowělé Fetterlowé z Wildenbrunu w Semínarium, 1821. 652 s. S. 84.
 59. LOOS, J.. Slowník slowenskej, maďarskej a nemeckej reči. Diel slowensko-maďarsko-nemecký. [s.l.] : Lauffer, 1871. 652 s. S. 463.
 60. prvohory. In:Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 20tý díl Pohora-Q.v.. Praha: J. Otto, 1903.
 61. UHLÁR, V. Vrchy a vrchári. In: Kultúra slova, roč. 15, 1981, č. 2 S. 50 [9]
 62. KREJČÍ, Jan. Geologie cili nauka o utvarech zemskych (se zvlastnim ohledem na krajiny Ceskoslovanske). [s.l.] : Augusta, 1860. 110 s. S. 223.
 63. PURKYNĚ, Jan Evangelista; KREJČI, Jan. Ziva (časopis přírodnický). [s.l.] : [s.n.], 1856. 424 s. S. 221. [10]
 64. a b BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch II. diel. Bratislava, Praha: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. s. 80
 65. druhohory. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 562-3.
 66. Geopark - Exp [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 67. paleozoikum - Geologická encyklopedie [online]. geology.cz, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 68. Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a politického okresu rakovnického. [s.l.] : Spolek, 1922. 502 s. S. 10.
 69. Sborník České společnosti zemědělské. Roč. 15, 1909. S. 74 (Citát: „A. Pravěk země, t. j. doba před osazením povrchu zemského ústrojným obyvatelstvem a prahory (archaikum), v nichž sluší předpokládati vznik organismův, ovšem bez zachovalých stop po nich. B. Starověk země, jak sluje doba palaeozoická, neboli útvary: algonkium (= praekambrium), kambrium. silur. devon, útvar kamenouhelný a permský. C. Středověk země,...“)
 70. VALIŠ, V. et al. Prírodopis pre 8. ročník základnej školy. Bratislava: SPN, 1989. S. 108
 71. SISSINGH, W. Rocky Roads from Firenze: History of Geological Time and Change 1650-1900. Utrecht Studies in Earth Sciences, volume 20. ISBN 978-6266-305- 7 dostupné online S. 480-676
 72. WILMARTH, G.. The Geologic Time Classification of the United States Geological Survey Compared with Other Classifications. [s.l.] : U.S. Government Printing Office, 1925. 138 s. S. 2, 65. dostupné online
 73. M.Alan Kazlev. The Precambrian [online]. palaeos.com, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 74. Paleozoic Era. In: Encyclopaedia Britannica, Vol. 20, 11th edition, S. 592 dostupné online
 75. GRADSTEIN, Felix M.; OGG, James G.; SMITH, Alan G.. A Geologic Time Scale 2004. [s.l.] : Cambridge University Press, 2004. 589 s. ISBN 978-0-521-78673-7. S. 384.
 76. ROSS, Eva Jeany. Basic Sociology. [s.l.] : Bruce Publishing Company, 1958. 488 s. S. 156.
 77. CARLISLE, David Brez. Dinosaurs, Diamonds, and Things from Outer Space (The Great Extinction). [s.l.] : Stanford University Press, 1995. 241 s. ISBN 978-0-8047-2392-3. S. 5.
 78. NEWMAN, W. L. Geologic Time. United States Department of the Interior. 1977 [11] S. 6
 79. Major Geologic Periods of Time [online]. lessonsite.com, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 80. M.Alan Kazlev. The Phanerozoic Eon [online]. palaeos.com, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 81. Encyclopædia Universalis. PALÉOZOÏQUE ou ÈRE PRIMAIRE [online]. universalis.fr, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 82. TLFi [online]. cnrtl.fr, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 83. NICOLLET, Christian; LAVERNE, Christine. À la recherche des océans disparus dans les montagnes françaises (Alpes, Massif central, Massif armoricain, Pyrénées, Corse). [s.l.] : Editions Quae, 2013. 96 s. ISBN 978-2-7592-1883-7. S. 8.
 84. Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario - Actualización 2017 [online]. dle.rae.es, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 85. GEORGE, Pierre. Diccionario de Geografía (Ed. Económica). [s.l.] : Ediciones AKAL, 2004. 624 s. ISBN 978-84-460-1257-3. S. 483-4.
 86. primàrio [online]. treccani.it, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 87. Paleozòico [online]. sapere.it, [cit. 2018-03-25]. Dostupné online.
 88. 2. vydanie Boľšoja sovetskoj enciklopedije, citujúce zdroje zo 40. a 50. rokov, termín pervičnaja era neuvádza
 89. OG, E., PAVLOV. A. Geologija – Tom pervyj – Geologičeskije javlenija. 4. vyd. (upravený preklad z francúzštiny). Moskva, Leningrad: NKTP. 1932. S. 19
 90. Mušketov D. I.; Štini, I.. Techničeskaja geologija. Moskva, Leningrad, Novosibirsk : NKTP - ONTI, 1934. 416 s. S. 270.
 91. JAKOVLEV, A. A.. V mire kamňa (kniga junogo geologa). [s.l.] : Gosudarstvennoje izd. detskoj literatury, 1951. S. 85.