Prodekan je vysokoškolský funkcionár pôsobiaci na úrovni fakulty. Menuje ho dekan pre presne stanovené oblasti. Prodekani vo vymedzených oblastiach zastupujú dekana, napr. prodekan pre študijné záležitosti je zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce sa štúdia na fakulte.