Fakulta

základný organizačný útvar vysokej školy
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Fakulta pozri Fakulta (rozlišovacia stránka).

Fakulta (zo str. lat. facultas – vedný odbor ← lat. facultas – možnosť, príležitosť; schopnosť, znalosť)[1][2] je základný organizačný útvar vysokej školy na riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti a na vykonávanie a kontrolu zverenej vedeckej, odbornej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti. Ako fakulta sa tiež označuje budova, v ktorej je tento útvar umiestnený.[3][4]

Na čele fakulty je dekan, ktorého zastupujú na určených úsekoch činnosti fakulty prodekani. Na riadení fakulty sa zúčastňuje vedecká rada (na fakulte umeleckého smeru umelecká rada) ako poradný a iniciatívny orgán. Stálym zástupcom dekana vo veciach správnych a hospodárskych je tajomník fakulty. Výkonným orgánom fakulty na zabezpečovanie jej administratívnych úloh je dekanát.

Základným pracoviskom fakulty na výchovno-vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť sú katedry, na ich čele je vedúci katedry. Podrobnosti o vnútornej organizácii fakulty ustanovujú ich organizačné poriadky, ktoré vydáva rektor v súlade so štatútom vysokej školy.

Referencie upraviť

  1. Rejzek, Jiří (2001), „fakulta“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 166, ISBN 8085927853 
  2. Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef, edi. (c1955), „facultās“, Latinsko-český slovník, 1. (A – K), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 535, OCLC 247199643 
  3. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „fakulta“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, ISBN 8022409324 
  4. Kačala, Ján; Pisárčiková, Jana; Považaj, Matej, edi. (2003), „fakulta“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X 

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.