Rektor (vysoká škola)

najvyšší akademický hodnostár vysokej školy

Rektor je najvyšší akademický hodnostár vysokej školy. Na Slovensku je rektor štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.[1] Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy. Pri štátnych školách aj ministrovi.

Bývalý rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta v slávnostnom rektorskom talári (2011)

Pôvodne označenie najvyššieho hodnostára a predstaviteľa cirkevnej vysokej školy, ktorý si stredoeurópske svetské univerzity zachovali aj po odlúčení od cirkvi. Rektorovi pri oficiálnych príležitostiach prislúcha titul Magnificencia, prípadne Vaša Magnificencia t. j. Vaša vznešenosť, velebnosť, veľkosť, výsosť.[2]

Pomenovanie rektor pochádza z lat. rector magnificus - veľký vládca, riaditeľ resp. regere - vládnuť.

Kancelária rektora sa nazýva rektorát.

Situácia na Slovensku upraviť

V slovenskej legislatíve, podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,[1] majú právo navrhovať kandidátov do volieb na rektora členovia akademickej obce vysokej školy. Víťaz volieb rektora je na verejných vysokých školách, na návrh akademického senátu, predložený prezidentovi. V prípade súkromných vysokých škôl návrh podáva správna rada súkromnej vysokej školy.[3] V prípade verejných a súkromných vysokých škôl návrh schvaľuje (a prezidentovi predkladá) minister školstva.[3] V prípade štátnych vysokých škôl (vojenských, policajných a zdravotníckych) návrh schvaľuje (a prezidentovi predkladá) príslušný minister obrany, vnútra a zdravotníctva.

Prezident potom vymenúva (a aj odvoláva, na základe rovnakého procedurálneho postupu) rektorov všetkých typov vysokých škôl.[4][5] Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Odvolať rektora pred ukončením jeho štvorročného funkčného obdobia, tak má senát v súlade so Zákonom o vysokých školách,[6] vždy, ak bol rektor právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak rektor požiadal o uvoľnenie z funkcie. 26. júla 2012 v súlade s návrhom senátu prezident Ivan Gašparovič takto odvolal rektora policajnej akadémie Václava Krajníka[7].

Podľa Trend-u sa kvôli spôsobu financovania slovenského vysokého školstva dajú rektori považovať za „krízových manažérov“.[8]

Referencie upraviť

  1. a b Zákon č. 131/2002 Z.z., o vysokých školách [online]. uniba.sk, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online. Archivované 2012-09-07 z originálu.
  2. Levická, J. Rektor (univerzita), Slovenská terminologická databáza [online]. juls.savba.sk, 4.8.2008, rev. 2010-09-03, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  3. a b Zákon č. 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. epi.sk, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
  4. Prezidentka vymenovala rektora Akadémie ozbrojených síl [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2019-10-30, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
  5. Prezident menoval rektorov: Vymaňme sa z priemernosti [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2018-05-22, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
  6. Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov úplné a aktuálne znenie [online]. Nové ASPI, [cit. 2020-10-26]. Dostupné online.
  7. S.R.O. Rektor policajnej akadémie Krajník bol odvolaný [online]. [Cit. 2020-10-26]. Dostupné online.
  8. Nominácie Manažér roka 2012: Robert Redhammer [online]. News and Media Holding a.s., 2012-10-17, [cit. 2016-10-01]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť