Pružnosť (ekonómia)

Pružnosť alebo elasticita je pomer relatívnej infinitezimálnej zmeny závislej premennej (y) k relatívnej infinitezimálnej zmene nezávislej premennej (x).

Majme funkciu , pričom i=1-n. Potom je xi-ová pružnosť (elasticita) y-u definovaná ako:

pričom je infinitezimálna zmena.

Príklady: