Qore (programovací jazyk)

programovací jazyk

Qore je interpretovaný, vysoko-úrovňový, univerzálne použiteľný, dynamický programovací jazyk používajúci garbage collector a ponúkajúci podporu pre code embedding, sandboxing, s voliteľným silným typovaním a dôrazom na natívnu podporu viacvláknového programovania a SMP škálovateľnosť.

Qore
Druhviacparadigmový, interpretovaný, imperatívny, objektovo orientovaný
TvorcaDavid Nichols
Používané prípony.q, .qm, .qtest

Qore je unikátny vďaka tomu, že ide o interpretovaný skriptovací jazyk s natívnou podporou pre viac vlákien (teda môže v tej istej chvíli bežať viacero častí kódu súčasne) a tiež preto, že ponúka automatickú správu pamäte (programátori nemusia explicitne prideľovať a uvoľňovať pamäť). Okrem toho podporuje RAII idióm s deštruktormi pre blokovú správu zdrojov a "výnimkovo bezpečné" programovanie.[1] To je umožnené jedinečnou implementáciou Qore Garbage Collectoru, ktorý je schopný zbierať zdroje dopytovo.[2]

Qore skripty upraviť

Qore skripty majú spravidla nasledovné koncovky:

 • .q: Qore skripty
 • .qm: Qore užívateľské moduly
 • .qtest: Qore testové skripty

Spustiteľné Qore skripty pre Unixové operačné systémy typicky začínajú tzv. "hashbangom" na určenie interpreteru:

#!/usr/bin/env qore

Syntax upraviť

Syntax Qore je podobná a inšpirovaná syntaxou nasledujúcich jazykov:[3]

 • Perl: bez %new-style je Qore syntax veľmi podobná Perl, foreach výraz, splice, push, pop a chomp operátory, Perl5 kompatibilné regulárne výrazy a iné
 • Java: s %new-style sa Qore viac podobá na Javu,[4] kľúčové slovo synchronized, instanceof operátor a implementácia objektov a tried
 • C++: viacnásobná dedičnosť, spracovanie výnimiek, statické metódy, abstraktné metódy
 • D: on_exit, on_success, on_error výrazy poskytujú výnimkovú funkcionalitu podobnú v D používaných scope(exit) a scope(failure), umožňujúcu umiestnenie kódu ošetrujúceho výnimku vedľa kódu, ktorý ju vyvolal
 • Haskell: map, foldl, foldr a select operátory

Dátové typy upraviť

Základné typy sú: boolean, string, integer, float, date, binary,[5] list, hash (slovník / asociatívne pole), object[6] a code pre kód použitý ako dátový typ.[7]

Viacvláknové programovanie upraviť

Napriek tomu, že je Qore interpretovaný jazyk, bol vytvorený s podporou viacerých vlákien ako základným dizajnovým princípom. Všetky časti Qore sú vláknovo bezpečné a vo všeobecnosti bol jazyk navrhovaný s prihliadnutím na SMP škálovateľnosť. Z tohto dôvodu Qore programy a skripty nemusia byť obmedzované na podmnožinu Qore funkcionality a taktiež je to dôvod, prečo v Qore neexistuje globálny interpreterový zámok.[8]

Vláknová funkcionalita je v Qore poskytovaná POSIX knižnicou operačného systému.

Garbage Collection upraviť

Qore ponúka jedinečný prístup v súvislosti s garbage collectorom, tzv. "prompt collection"[2], ktorý dovoľuje spúšťať deštruktory objektov okamžite po tom, ako sa tieto ocitnú mimo pôsobnosti a to aj v prípade, že držia rekurzívne referencie na seba samých. To umožňuje Qore podporovať RAII idióm a tiež vykonávanie automatickej správy pamäte.

Podpora code embeddingu a sandboxingu upraviť

Qore bol navrhnutý tak, aby v aplikáciách podporoval code embedding a sandboxovú logiku. To platí ako v prípade aplikácií napísaných v Qore, tak aj pri aplikáciách používajúcich C++ API z Qore verejnej knižnice. Použitím Program triedy, ktorá reprezentuje logický kontajner so sandboxovým ovládaním, diskrétne objekty obsahujúce embedded code, ktoré môžu byť vytvárané a ničené za behu, na rozšírenie alebo pozmenenie aplikácie používateľom.[9]

Runtime knižnica upraviť

Štandardná Qore runtime knižnica podporuje mapovanie dát, API pre komunikáciu s databázami (vrátane vysoko-úrovňových API pre SQL operácie, správu schém a DBA akcie), klientské API a implementácie serverových infraštruktúr pre mnoho protokolov ako HTTP, REST, WebSocket, RPC protokoly a veľa protokolov na formátovanie súborov a na transfer súborov a dát.[10]

Testovanie upraviť

Qore podporuje testovanie prostredníctvom QUnit modulu ktorý zaobstaráva automatické testovanie a nepretržité integračné procesy pre kód napísaný v Qore.

Dostupnosť upraviť

Qore Git repozitár je na GitHube. Binárne balíky sú dostupné ako RPM, v MacPorts a vo FreeBSD Ports ako aj pre iné operačné systémy, vrátane Microsoft Windows. Viď General Source and Download Info na Qore wiki pre viac informácií.

Referencie upraviť

 1. Why use Qore? [online]. Qore.org, 2016-06-13, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 2. a b Prompt Collection [online]. Qore.org, 2016-06-14, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 3. qore/ABOUT at develop · qorelanguage/qore · GitHub [online]. [Cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 4. Qore Programming Language Reference Manual: Parse Directives [online]. [Cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 5. Qore Programming Language Reference Manual: Basic Data Types [online]. Qore.org, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 6. Qore Programming Language Reference Manual: Container Data Types [online]. [Cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 7. Qore Programming Language Reference Manual: Code Data Types [online]. [Cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 8. Qore Programming Language Reference Manual: Threading [online]. [Cit. 2016-08-10]. Dostupné online.
 9. Qore Programming Language Reference Manual: Qore::Program Class Reference [online]. Qore.org, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online.
 10. Modules · qorelanguage/qore Wiki · GitHub [online]. 2016-06-12, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť