Radovan Kazda (* 1972) pôsobil v rokoch 19962004 vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva a nástupníckych organizáciách, kde sa venoval riešeniu projektov, výskumných a odborných úloh v oblasti krajinného inžinierstva, hydropedológie a ekológie. V rokoch 2000-2004 pôsobil ako prednosta Únie krajinných inžinierov Slovenska. Od roku 2000 sa intenzívne venuje problematike úloh vlády a pôsobenia vlády v agrárnej a environmentálnej politike. Pravidelne publikuje vo viacerých mienkotvorných médiách, je editorom zborníkov, autorom a spoluautorom viacerých publikácií a štúdií. Spolupracoval aj s Transparency International Slovensko (autor kapitoly o poľnohospodárstve v publikácii Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku (2003, 2004)), s Inštitútom pre verejné otázky (autor kapitoly o poľnohospodárstve v Súhrnnej správe o stave spoločnosti (2003, 2004, 2005, 2006) a kapitoly o životnom prostredí v publikácii Slovensko na ceste do neznáma (2003)). Od septembra 2004 pôsobí v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika. Od roku 2005 je koordinátorom ružomberských environmentálnych konferencií. Problematike vládnych nástrojov environmentálnej politiky v odpadovom hospodárstve sa venuje intenzívne od roku 2007, v rámci externého doktorandského štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Publikačná činnosťUpraviť

 • Kazda, R.: Poľnohospodárstvo. In: Bútora, M. - Kollár, M. - Mesežnikov, G. (eds.): Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2007
 • Kazda, R.: Východiská reformy lesného hospodárstva v SR. In: Kazda, R. (ed.): Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2006.
 • Kazda, R.: Ministerstvo pôdohospodárstva SR. In: Kollár, M. – Bútora, M. (ed.): Predsavzatia a skutočnosť II. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2006
 • Kazda, R.: Poľnohospodárstvo. In: Kollár, Miroslav (ed.)- Mesežnikov, Grigorij (ed.)- Bútora, Martin (ed.): Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2006
 • Kazda, R.: Možnosti znižovanie rizík korupcie v manažmente ochrany životného prostredia v SR. In: Transparentnosť a environmentálna politika. Zborník. Editor: Radovan Kazda. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, 2005. ISBN 80-89121-07-1
 • Kazda, R.: Poľnohospodárstvo. In: Kollár, Miroslav (ed.) -Mesežnikov, Grigorij (ed.): Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2005
 • Kazda, R.: Poľnohospodári. In.: Sičáková, E. ed.: Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2004 (hodnotiaca správa).Transparency International Slovensko, 2004
 • Kazda, R.: Poľnohospodári. In.: Sičáková, E. – Zemanovičová, D.: Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003 (hodnotiaca správa). Transparency International Slovensko, 2004
 • Kazda, R.: Poľnohospodárstvo. In: Kollár, Miroslav (ed.) - Mesežnikov, Grigorij (ed.): Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2003
 • Kazda, R.: Životné prostredie. In: Gál, Fedor (ed.)- Gonda, Peter (ed.) - Kollár, Miroslav (ed.) - Mesežnikov, Grigorij (ed.) - Timoracký, Marián (ed.) - Zajac, Peter (ed.): Slovensko na ceste do neznáma. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2003
 • Kazda, R.: Nové prístupy v manažmente ochrany životného prostredia. In: Vízia poľného, lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. ÚKIS, 2003.
 • Kazda, R.: Poľnohospodárstvo ako špecifický korupčný priestor. In.: Kazda, R. - Zemanovičová, D. - Pirošík, V.: Riziká korupcie v systéme poľnohospodárskej politiky na Slovensku.Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, 2002
 • Kazda, R.: Riziká a prejavy korupcie v poľnohospodárstve a možnosti ich riešenia In: Kazda, R. (ed.):Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie. Zborník príspevkov. Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, 2002
 • Cambel, B. – Hrnčiarová, T. – Kozová, M. – Kazda, R.: Regionálne krajinnoekologické plánovanie na príklade Východoslovenskej nížiny. In. Hrnčiarová-Izakovičová (eds.). Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícročia. Bratislava (ÚKE SAV), 1999.
 • Kazda, R.: – Cambel, B.: Identification of soil compactness. Poster. In.: Enviromentálne problémy sveta (medzinárodný workshop). Smolenice, 1999.
 • Kazda, R.: – Nováková, K. – Píš, V. – Kubu, M. – Lichner, Ľ.: Odber neporušených vzoriek pôdy a odstránenie stenového efektu. VII. posterový deň. Zborník anotácií, s. 48-49. Bratislava (ÚH SAV), 1999.
 • Cambel, B. – Alena, J. – Kazda, R.: Metodické aspekty prípravy hĺbkového melioračného kyprenia zhutnených pôd. In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 245-248. Bratislava (VÚMKI), 1999.
 • Kazda, R.: – Cambel, B. – Jarkovský, J.: Zhutnenosť poľnohospodárskych pôd na vybraných lokalitách Podunajskej nížiny. In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 187-191. Bratislava (VÚMKI), 1999.