Reštaurátor

osoba obnovujúca umelecké diela

Reštaurátor je zväčša maliar alebo sochár prípadne umelecký stolár či kovotepec, ktorý priamo dotvára - opravuje predmet historickej hodnoty. Samotný reštaurátor sa väčšinou zameriava iba na jeden druh materiálu drevo kameň ale aj látka alebo papier.

reštaurátori pri práci

Ako optimálne vzdelanie sa považuje vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v danej oblasti a to práve z dôvodu že reštaurátor na rozdiel od konzervátora priamo zasahuje do predmetu kultúrnej hodnoty, teda napríklad dotváraním chýbajúcich častí. Činnosť reštaurátora je regulovaná právnymi predpismi: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej v znení zákona c. 136/2010 Z.z. Na výkon tohto povolania je tiež nutné obdržať rôzne certifikáty ako napríklad: Osvedčenia o zápise do zoznamu autorizovaných reštaurátorov podľa zákona c. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona c. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 16 a 17). Komora reštaurátorov SR. vydala E.C.C.O. Profesijné smernice (II): Etický kódex Podporovaný Európskou konfederáciou konzervátorov a reštaurátorov a prijatý valným zhromaždením v Bruseli 7. marca 2003. Ktorý sa zaoberá aj profesiou konzervátora.

Na Slovensku fungujú viaceré druhy reštaurátorsko - konzervátorských zariadení a to napríklad štátne reštaurátorské ateliéry ale aj súkromné reštaurátorské ateliéry nemôže však zabúdať ani na interné reštaurátorské a konzervátorské dielne ktoré sú súčasťou niektorých múzeí alebo galérií.