Staničné zabezpečovacie zariadenie

Staničné zabezpečovacie zariadenie je zabezpečovacie zariadenie zabezpečujúce chod, prechod a posun vlakov v železničnej stanici.

Má za účel zabezpečiť vlakovú cestu tak, aby boli pre jazdu vlaku správne postavené výhybky a výkoľajky, v odbočnom smere postavené odvratné výhybky a výkoľajky a tieto zaistené proti nesprávnej a náhodnej manipulácii, aby všetky návestidlá, ktoré by dovoľovali jazdu inému vlaku alebo posunu, zakazovali túto jazdu. Staršie typy zariadení ešte nezabezpečili aj volnosť vlakovej cesty, ale novšie už zabezpečujú aj volnosť tejto cesty a kontrolu správnej činnosti zabezpečovacieho zariadenia. Takisto zabezpečujú aj správnosť postavenia posunovej cesty.

Železničná stanica, ďalej len stanica, je ohraničená vchodovými návestidlami, ktoré sú umiestnené na okrajoch stanice, podľa množstva koľají, ktoré sa v stanici zbiehajú. Ďalšou dôležitou súčasťou stanice sú výhybky. Zabezpečujú presmerovanie vlaku na potrebnú koľaj v stanici. Pre odchod vlaku sú zriadené odchodové návestidlá, ktoré dovoľujú odchod vlaku zo stanice. Pre zvýšenie bezpečnosti sú v niektorých staniciach zriadené aj koľajové obvody, ktoré priamo zisťujú prítomnosť vlaku na danej koľaji. V dopravnej kancelárii, prípadne na danom stavadle sa to zobrazí na ovládacom paneli ako obsadená koľaj, ktorá je signalizovaná červeným svetlom v signalizácii pre danú koľaj. Závislosti medzi týmito vonkajšími zariadeniami sú riešené zabezpečovacím zariadením. Poznáme zariadenia elektronické, elektrické, mechanické. Zariadenia vylučujú možnosť stretnutia vlakov na jednej koľaji, vzájomné križovanie vlakov medzi koľajami, signalizujú možnú maximálnu rýchlosť pre daný chod vlaku. Pri elektronických zabezpečovacích zariadeniach je to riešené základným terminálom na princípe PC, v ktorom sú závislosti riešené programovým vybavením a ovládacia časť je zabezpečená pomocou relé. Vybavenie elektrických zariadení pozostáva z malorozmerových relé kde sú jednotlivé podmienky riešené samotným zapojením relé. Pri mechanických zabezpečovacích zariadeniach sú závislosti riešené mechanicky v riadiacom a stavadlovom prístroji prípadne ručným ovládaním pracovníka.

Mnemotechnická pomôcka upraviť

Pre lepšie pamätanie si úkonov pre postavenie cesty existuje vzorec : PC = J.D.Z.V.N

J - Voľnosť koľají

D - Správna poloha výhybiek

Z - Uzamknutie výhybiek

V - Vylúčenie ohrozujúcej cesty

N - Správna návesť