Taxonómia (biológia)

Taxonómia v širšom zmysle je teoretická aj praktická klasifikácia (rozdeľovanie) živých organizmov do hierarchicky usporiadaných kategórií. Spadá sem identifikovanie a pomenovanie organizmov na základe ich vlastností a predpokladanie vzťahov druhov v priebehu evolúcie. V užšom zmysle sa pojmom taxonómia označuje len teoretická taxonómia. Odborníci v odbore taxonómie sa nazývajú taxonómovia.

Taxonómia sa významovo prelína s vedným odborom systematikou, ktorá sa však chápe ako širší pojem, pretože zahŕňa dnes aj fylogenézu a evolučnú biológiu.

Základné taxonomické kategórie sú ríša, kmeň, trieda, rad, čeľaď, rod, druh, bližšie pozri v článku taxonomická úroveň.

Konkrétne taxonomické členenia sú uvedené v článku Systém živých organizmov.

Taxonómia má nasledujúce súčasti:

Pozri aj

upraviť