Výkon

rozlišovacia stránka

Výkon môže byť:

  • všeobecne:
    • vykon(áv)anie (aj v práve)
    • vykonaná telesná a/alebo duševná práca; vynaložené úsilie a dosiahnutý výsledok
    • to, čo sa (spravidla za normálnych okolností a optimálne) vykoná činnosťou či fungovaním, napr. výkon mozgu
  • vo fyzike:
    • všeobecne: množstvo práce vykonanej za určitú časovú jednotku, delí sa na:
      • v mechanike: výkon v užšom zmysle (=mechanický výkon, okamžitý (mechanický) výkon), čiže derivácia práce podľa času [inými slovami: sila krát rýchlosť, resp. točivý moment krát uhlová rýchlosť]; podformou je tzv. stredný (mechanický) výkon, čiže zmena práce delená zmenou času; pozri výkon (mechanický)
      • v elektrotechnike: veličina úmerná súčinu napätia a prúdu, elektrický výkon, výkon elektrického prúdu, rozoznáva sa:
        • výkon jednosmerného prúdu (napätie krát prúd, čiže U. I)
        • okamžitý elektrický výkon (u. i)
        • výkon striedavého prúdu, tzv. zdanlivý výkon (efektívne U krát efektívne I; vo voltampéroch) skladajúci sa z:
    • pri motoroch a podobne: užitočný výkon (=čistý výkon) na hriadeli daného stroja, pozri užitočný výkon
  • v matematike: výpočtový výkon (postup, ktorým sa podľa určitého pravidla odvodzuje z daných čísiel ďalšie číslo)
  • pri počítačoch:
    • množstvo presne definovaných operácií počas istého času, spravidla za sekundu (jednotka je flops)
    • veľkosť pamätí
    • rýchlosť internej komunikácie alebo komunikácie s perifériami počítača
  • v psychológii: telesná alebo duševná aktivita počas istého času alebo výsledok tejto aktivity, hodnotené pomocou špeciálnych výkonnostných testov, nazývané aj performance, pozri výkon (psychológia)
  • vo fyziológii: výsledok určité pracovnej činnosti orgánu, sústavy orgánov alebo organizmu počas istého času meraný množstvom uvolnenej energie v časovej jednotke, pozri výkon (fyziológia)
  • v ekonomike a práve:
    • poskytnutá vec, plnenie a podobne
    • množstvo alebo hodnota vyrobených statkov alebo služieb za isté obdobie, synonymá: výkony, podnikový výkon, pozri podnikový výkon
    • v nákladovom účtovníctve: približný ekvivalent termínu výnosy, pozri výkon (výnos)

Pozri ajUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.