Príkon je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo energie spotrebovanej za jednotku času pri vykonávaní práce.

Značenia upraviť

  • Symbol veličiny: P (angl. Power)
  • Základná jednotka SI: Watt, značka jednotky: W

Vzorce upraviť

 ,

kde P je príkon stroja, E je spotrebovaná energia a t je čas, za ktorý bola energia spotrebovaná;

 ,

kde P' je výkon stroja, W je práca vykonaná premenou elektrickej energie a t je čas, za ktorú bola práca vykonaná.

Pomer výkonu stroja P' a jeho príkonu P vyjadruje veličina účinnosť η:

η  .

Mechanický príkon upraviť

Mechanický príkon je množstvo spotrebovanej mechanickej energie za jednotku času pri vykonávaní mechanickej práce. Stroj, ktorý má väčší príkon, spotrebuje za rovnaký čas viac energie.

Pozri aj upraviť